Electro voice SX a360 repair/popravilo

 

   

 

Sx A360

 

Replacing IR2156S capacitor & varistor/menjava IR2156S,elkota & varistorja

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak omrežja,transporta ali napak v kablih itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove usmernik.Modul ne deluje.

 

Due to wear or what network errors, or errors in the transport cables, etc. .. can often happen to terminate the rectifier. The module does not work.

 

 

 

 

Kot lahko vidimo na fotografiji,je odpovedal elektrolitski kondenzator,varistor in najverjetne tudi kontroler IR2156S. Delovanje tega čipa si lahko preberemo na strani http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2156.pdf.

 

As we can see in the photo that failed electrolytic capacitor, varistor and also probably IR2156S controller. The operation of this chip can be found on page http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2156.pdf.

 

 

 

 

Previdno odvijemo kovinski pokrov in razstavimo vezje .Pozorni bodimo na dve ploščici tiskanega vezja,ki sta vstavljeni v podnožje,pritrjeni sta z dvema vijakoma.

 

Carefully unscrew the metal cover and dissaembly the circuit board. Let us pay attention to the two plate printed circuit board, which are inserted in the socket,attached with two screws.

 

 

 

 

Vezje si pripravimo za delo in pregledamo morebitne vidne napake elementov,ki so odpovedali. Odstranimo zaščitno silikonsko lepilo,ki povezuje elemente za stabilnost zaradi morebitnih vibracij in slabih spajkalnih povezav.

 

The circuit are prepared to work,look for any obvious defects elements fail. Remove the protective silicone glue that connects the elements for the stability of the vibration and bad solder connections.

 

 

 

 

 

Elko kondenzator zamenjamo z enako vrednostjo kot je bil prejšni.Ker so elkoti po parih;220uF oziroma 330uF glede na izvedbo,moramo zamenjati oba,ker sta vezana paralelno.Zamenjamo tudi varistor V275 K20.

 

Electrolytic capacitor replaced with the same value as the previous. Since the capacitors are in pairs; 220uF or 330uF depending on the version, we have to replace both of them, because they are linked in parallel. Replace the varistor K20 V275.

 

 

 

 

 

Z vročim zrakom odspajkamo čip IR2156S (S je oznaka za smd),pazimo da ne segrevamo ostalih elemento v okolici.

 

With hot air resolder the chip IR2156S (S stands for SMD), taking care not to heat other elements around.

 

 

 

 

 

Očistimo vezje in z vročim zrakom prispajkamo nov element. Okolico lahko očistimo z alkoholom. Sledi test delovanja. Bodimo previdni zaradi transistorjev,ki so v zraku toplota se ne odvaja,vezje zavarujemo proti morebitnemu kontaktu z neprevodnimi materiali.

 

Clean the circuit board and soldered with hot air new item. Surroundings can be cleaned with alcohol. Followed by test operations. Let's be careful of transistors that are in the air heat is not dissipated, the circuit protect against possible contact with non-conductive materials.

 

 

 

 

 

Preden vezje sestavimo,lepo poravnamo vse sljudne podložke za transistorje. Modul je popravljen in pripravljen na uporabo.

 

Before you assemble the circuit, beautifully dressed mica washers for all transistors. The module is repaired and ready for use.

 

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi IC,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when frepacing IC because they can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,July2013,info@audiologs.com