rocktron Intellifex repair/popravilo

 

   

 

Rocktron

 

Repairing the power supply the voltage regulator replacement,/popravilo napajalnika,menjava napetostnega regulatorja

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak napetosti materiala,transporta itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove usmernik. Naprava ne deluje.

 

Due to wear or any voltage,material defects, transport  etc. .. we can often happen to terminate the power supply. The device does not work.

 

    

 

 

 

Previdno odvijemo pokrov in ga odstranimo na varno. Odvijemo tudi vijake na zadnji strani.

 

Carefully unscrew the cover and remove it to safety. Unscrew the screws on the back side,too.

 

         

 

 

 

Pripravimo si delovno površino in zgornjo ploščo tiskanega vezja obrnem navzgor. Vizualno preverimo, če je kakšen element poškodovan.

 

Prepare your work surface and upside printed circuit board turn up. Visually check if any item is damaged.

 

         

 

 

 

Izmerimo upornost na varovalki, upornost je visoka, varovalka je vredu. Ugotovimo napako na adapterju,adapter ne deluje.

 

Measure the resistance of the fuse, the resistance is high, the fuse is good. We find error on the adapter, the adapter does not work.

 

         

 

 

 

Poskusimo z napetostjo 9V AC izmenično naprava še vedno ne deluje.Preverimo vse veje napetosti in regulatorje za 5,+15 in 15V.Ugotovimo da eden izmed regulatorjev ne deluje pravilno,to je sicer zelo redko.

 

Let's try with a voltage 9V AC, unit still does not work. Check all volgate points and regulators for 5, +15 and -15V. We find that one of the regulators is not working properly, this is a very rarely.

 

         

 

 

 

Odspajkamo napetostni regulator in ga zamenjamo z enakim. Bodimo previdni,da ne poškodujemo vezja,ki je dvostransko. Pozorni bodimo tudi pri montaži hladilnika,ne sme se dotikati sosednjega.

 

Resolder voltage regulator and replace it with the same. Let's be careful not to damage the circuit board, which is double layers. Let us also be careful when installing the cooler, it should not be in touch to the neighboring.

 

         

 

 

 

Popravili bomo adapter. V ohišje vgradimo transformator 9V AC,lahko je 2A,zmanšuje napetostna nihanja. Prispajkamo sponke za vhodno napetost 220V AC in izhodno 9V AC ter privijemo pokrov.

 

Now, We will fix the adapter. In housing assembly 9V AC transformer, it may be 2A, reduce the voltage fluctuations. Solder the terminals for input voltage 220V AC and output 9V AC and screw on the housing up panel.

 

         

 

 

 

Priključimo napravo in spremljamo kaj se dogaja na prikazovalniku. Naprava se inicializira, vklopi izhode,slišimo kratek klik in se postavi na zadnji shranjeni efekt. Naprava deluje pravilno.

 

Connect the device and monitor what is happening on the LCD. The device is initialized, switch outputs, we can hear a short click and place it on the last saved effect. Device is working properly.

 

                    

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,za morebitne napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi napetostnega regulatorja ,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, for the errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when replacing the voltage regulator you can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,January2014,info@audiologs.com