GEMINI CDMP-2600 repair/popravilo

 

   

 

CDMP-2600

 

Repairing the SPSU (switch power supply unit) the electrolytic capacitor replacement,/popravilo stikalnega usmernika,menjava elektrolitskega kondenzatorja

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak materiala,transporta itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove usmernik. Naprava ne deluje.

 

Due to wear or any material defects, transport  etc. .. we can often happen to terminate the SPSU. The device does not work.

 

    

 

 

 

Previdno odvijemo pokrov in ga odstranimo na varno. Odvijemo tudi vijake na zadnji strani.

 

Carefully unscrew the cover and remove it to safety. Unscrew the screws on the back side,too.

 

         

 

 

 

Preverimo napetost na sekundarju stikalnega usmernika. Napetost za konzolo mora biti 5V če je manjša od te vrednosti je napaka na usmerniku ali je konzola v kratkem stiku. V našem primeru je napetost samo 3,1V.

 

Check the voltage at the secondary switching rectifier. Voltage for the console must be 5V if it is less than this voltage is an error on the rectifier or the console is short-circuited. In our example, the voltage is only 3,1 V.

 

         

 

 

 

Izmerimo upornost na sponkah, upornost je visoka, konzola ni v kratkem stiku. Ugotovimo napako na usmerniku. Odvijemo ploščico tiskanega vezja in jo pripravimo na odspajkanje gladilnih elektrolitskih kondenzatorjev.

 

Measure the resistance at the terminals, the resistance is high, the console is not short-circuited. Finds a fault on the rectifier. Unscrew the plate printed circuit board and prepare it for desoldering smoothing electrolytic capacitors.

 

         

 

 

 

Ko smo odspajkali omenjene elemente vidimo,da je eden izmed elektrolitskih kondenzatorjev v okvari in ne deluje pravilno, vrh elementa napihnjen. Zamenjamo ga z novim enake vrednosti,zamenjamo tudi ostale kondenzatorje.

 

When we resolder these elements, we see that one of the electrolytic capacitors is defective and not working properly, the top element is inflated. Replace it with a new one of the same value, replace the remaining capacitors.

 

         

 

 

 

Privijemo ploščico tiskanega vezja na nosilce in pritrdimo vse konektorje ter jo pripravimo za test. Privijemo vijak z kovinsko ploščico in preverimo če smo povezali vse mase.

 

Screw printed circuit board to the brackets and attach all connectors and prepared for the test. Screw the screw on the metal plate and check if we connect all grounds.

 

         

 

 

 

Vklopimo napravo in izmerimo napetosti na sekundarju usmernika. Izmerjena vrednost je 5,12V naprava deluje pravilno.

 

Switch on the device and measure the voltage on the secondary rectifier. The measured value is 5.12 V device is working properly.

 

         

 

 

 

Priključimo konzolo in spremljamo kaj se dogaja na prikazovalniku. Konzola se inicializira ,prebere disk deck 2 in se postavi na pozicijo 0,ter čaka na ukaz. Naprava deluje pravilno.

 

Connect the console and monitor what is happening on the LCD. The console is initialized, it reads the disc deck 2 and is placed at position 0, and waiting for the command. Device is working properly.

 

                    

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,za morebitne napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi elektrolitskega kondenzatorja ,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, for the errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when replacing the electrolytic capacitor you can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,December2013,info@audiologs.com