© AudioLogs s.p. ¤ Maribor ¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com
Ogled laboratorija za načrtovanje in izdelavo posebnih integriranih vezij,FRI Ljubljana,November 2006
© Janez Škrlec & AudioLogs embedded projects
9.VII.2010
Multifunkcijski Inteligentni Vmesnik
Predstavljena inovacija na:
Objavljeni prispevki na:
MIV vizija:
SLO:
Inovacija Multifunkcijski Inteligentni Vmesnik, z zdajšnjim nazivom MIV 2010, je nastal iz ideje, kako poenostaviti uporabo najrazličnejših senzorjev, tudi bio in bionano senzorjev v povezavi z drugimi fukcionalnimi enotami ali sistemi. MIV 2010, bo kot končni izdelek izdelan iz vrhunskih elektronskih elementov in bo prepoznaval vse različne vire zaznavanja preko najrazličnejših senzorjev. Sposoben bo zaznane različnih vrednosti in sposoben se bo prilagoditi želenim standardom in protokolom. Deloval bo tako, da ne bo vplival na merjene veličine in se bo sposoben samodejno prilagoditi v vsak kompleksnejši sistem. Avtomatsko se bo tudi incializiral v modusu uporabe.
Kot končni izdelek bo deloval tudi v standardu (plug and play) ne glede na vrsto napajanja posamezne periferne enote, tako senzorja, kot vseh drugih oblik zaznaval. Pomembnost MIV 2010 bo tudi njegova uporaba v posebnih aplikacijah, kot so bio-elektronski in nano-elektronski senzorji. Razvoj MIV 2010 gre tudi v smeri komunikacije z MEMS (mikro elektro mehanski sistemi) in BioMEMS (bio elektro mehanski sistemi) in laboratoriji na čipu (lab on a chip), ter reaktorji na čipu (reactor on chip) in komunikacija z mikrofluidnimi sistemi, ki delujejo s podporo elektronike. Aplikacija MIV 2010 bo tudi v kemiji, v medicini, farmaciji in drugje. Trenutno se za testiranja uporablja 32 bitni mini računalnik, MIV 2010 pa bo kot končni izdelek zgrajen iz najnovejših elektronskih elementov in vezji.
MIV ver.1.1 (based on ARM arhitecture)
ENG:
Innovation intelligent multifunctional interface with the current title MIV 2010, was born out of ideas on how to simplify the use of various sensors, including bio and bionano sensors in conjunction with other multifunctionali units or systems. MIV 2010, will be the finished product made from top quality electronic components and will recognize all the different sources of perception through various sensors. They will be perceived different levels and will be able to adjust the desired standards and protocols.It will operate in such a way that will not affect the measured quantities and will be able to automatically adjust to any complex system.Automatic will also be initialized in the mode of application. As a final product will work well in standard (plug and play) whatever power supply for the individual peripherals, like sensor, as all other forms of plugs. The importance of MIV 2010 will be its use in specific applications, such as bio-electronic and nano-electronic sensors. The development of MIV 2010 is also in the direction of communication with MEMS (micro electro mechanical systems) and BioMEMS (bio-electro mechanical systems) and laboratories on a chip (lab on a chip), and the reactors on a chip (on chip reactor) and communication with microfluidic systems with the electronics support. MIV 2010 application will be in chemistry, medicine, pharmacy, and elsewhere. Currently, the test uses 32 bit mini computer, MIV 2010 will be the final product built from the latest electronic devices and circuits.
Aplikacije:
-Industrijska avtomatizacija
-Robotski sistemi
-Intelektualno krmilje strojev in naprav
-Področje kemije,medicine,farmacije
-Avtomobilska elektronika
Applications:
-Industrial Automation
-Robotic Systems
-Intellectual steering machinery
-Chemistry,Medicine,Pharmacy
-Automotive Electronics
Ocena SFI...