MIV:DI predvajalnik
SFI ocena,87 ID:140, mikro, malo ali srednje podjetje,inovativni proizvod ocena:0,575

Glede na sposobnost samodejnega prilagajanja inteligentnega multifunkcijskega vmesnika v
vsak kompleksnejši sistem gre za revolucionarno poenostavitev uporabe najrazličnejših
senzorjev (tudi bio in bionano senzorjev) v povezavi z drugimi fukcionalnimi enotami ali
sistemi. Iz tega razloga predstavlja inovativni proizvod svojevrstno novost na svetovnem
tržišču in zaradi tega je njegova uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco zelo velika. Ker
je prijavljena invencija šele v fazi konceptualnega osnutka (prototipne rešitve), sem nekoliko
bolj skeptičen le glede praktične izvedljivosti prijavljenega izuma.
Inovacijo predstavlja multifunkcijski inteligentni vmesnik MIV 2010, ki poenostavlja
uporabo najrazličnejših senzorjev, tudi bio in bionano senzorjev v povezavi z drugimi
fukcionalnimi enotami ali sistemi. Sposoben bo zaznavati različnie vrednosti in se prilagoditi
želenim standardom in protokolom. Deloval bo tako, da ne bo vplival na merjene velièine.
Avtomatsko se bo tudi incializiral v modulu uporabe. Gre za zelo kompleksen sistem, ki pa je
skopo predstavljen zaradi zaščite znanja, ki še ni patentirano. Zato ni mogoče natančneje
oceniti dejanske inovativnosti, izvedljivosti in konkurenčne sposobnosti.

Rešitev pomeni izboljšavo in poenostavitev uporabe obstoječih senzorjev v povezavi z
drugimi funkcionalnimi enotami ali sistemi. Pomembna lastnost je sposobnost prilagoditve
različnim aplikacijam. Zaradi široke uporabnosti in enostavne uporabe ocenjujem, da ima
velike možnosti uspešne komercializacije. Je v fazi prototipne rešitve in ni zaščitena s
patentom.

Za predlaganje izboljšav bi moral imeti na razpolago več informacij o tehnološki zasnovi in
razvoju inovativnega proizvoda kot sta jih v prijavi podala avtorja prijavljene invencije.

Svetujem izdelavo prototipa in patentno zaščito, če je mogoča. V multifunkcionalnosti
priporočam omejitev, še posebej na povsem novih področjih elektronike, kjer rešitve in
potrebne karakteristike vezij še niso poznane. Iz prijave ni razvidna stopnja dodelanosti
prototipa in izvedljivost ideje, zato svetujem najprej izvedbo, eventuelno patentiranje, potem
šele prikaz v javnosti.

Glede na izjemno rast na področju uporabe senzorjem ocenjujem, da ima ob uspešnem
nadaljnjem razvoju in uspešni pretvorbi v industrijsko uporabo rešitev veliko možnost tržnega
preboja. Ima možnosti aplikacije v številne industrijske panoge z velikim potencialom rasti po
koncu gospodarske krize.

© AudioLogs s.p. ¤ Maribor ¤ tel.: +386 2 25 26 266 ¤ www.audiologs.com ¤ e-pošta: info@audiologs.com
Ogled laboratorija za načrtovanje in izdelavo posebnih integriranih vezij,FRI Ljubljana,November 2006
© Janez Škrlec & AudioLogs embedded projects
9.VII.2010
Multifunkcijski Inteligentni Vmesnik
Predstavljena inovacija na:
Objavljeni prispevki na:
MIV vizija: