Vse o Mackie DXB200 in še več/ALL about mackie DXB200 and more

 

Mackie DXB200

 

 

                                                                     

 

-poglejmo v notranjost                                             -getting inside

-kako popraviti matično ploščo                                 -how to repair motherboard (mobo)

-popravilo napajalnika                                               -repair the power supply

-kaj je to Bios                                                             -what is Bios

-nastavitev Bios (Iwill,Super micro matična plošča)  -Bios settings (Iwill, Super Micro mobo)

-HD varnostna kopija                                                  -HD backup

-vgradnja in nastavitev Bios-a Asus matična plošča -installation and setup BIOS Asus mobo

-kako izdelati Bios Logo za matično plošče                 -how to design Bios Logo for mobo

-popravilo drsnega potenciometra                             -fader-repair

-konfiguracija in nastavitev mešalne mize                 -configuration and setup console

 

 

 

Poglejmo v notranjost/Getting inside

 

 

To je naprava, ki nam omogoča, da lahko tudi kot končni uporabnik aktivno spreminjamo, dodajamo in sami posegamo v izdelek ki smo ga kupili. Poglejmo v notranjost digitalnega mixerja digital X bus in si oglejmo kako je sestavljen in kako lahko določene sestavne dele odvijemo, kako jih zamenjamo, popravimo, dodamo in spreminjamo. Kliknimo na povezavo:

 

This is a device that allows us end-user to be as actively changing, add themselves serviced in the product that was purchased. Let's look at the inside of the digital mixers Digital X Bus and let's look at how is composed and how can certain elements be unscrewed, how to replace, repair, add, and change it. Click on the following link:

 

 

 

 

Mackie DX200 start video -link

 

 

domov/home

 

 

KAKo popraviti matično ploščo/how to repair motherboard (mobo)

 

 

Mešalno mizo damo na večjo površino,da lahko varno ravnamo z njo. Odvijemo tudi vijake na zadnji strani ohišja.

 

We have to place mixer on a larger surface, that we can safely handle it. Unscrew the screws at the rear of the casing.

 

 

          

 

 

Previdno odstranimo notranji del nosilca z matično ploščo in diskom in ga damo na posebno mesto. Na matični zamenjamo napihnjene kondenzatorje z novimi morajo imeti enako vrednost.

 

Carefully remove the part of the carrier with a motherboard (mobo) and a disk and put it to a special location. On the motherboard (mobo) replace inflated capacitors with new,they must have the same value.

 

 

           

 

 

Ko imamo že odprto ohišje lahko progledamo tudi ostale komponente. Enako preverimo grafično kartico. DXB uporablja grafiko Ati Radeon 9200. Če imamo vstavljene ostale kartico kot so npr.firewire,preverimo še te.

 

When we have an open housing may also chesk other components. We can check the video card,also. DXB is using graphics ATI Radeon 9200. If you have inserted other cards as for example firewire, check these also.

 

 

           

 

 

domov/home

 

 

popravilo napajalnika/repair the power supply

 

 

Zaradi dotrajanosti ali morebitnih napak omrežja se lahko zgodi da odpove napajalnik,mixer ne štarta. Potrebno je zamenjati napajalnik. Uporabimo lahko 600W pro ATX napajalnik.

 

Due to wear or any network errors can happen to fault the power supply, the mixer does not start. It is necessary to replace the power supply. We can use pro 600W ATX power supply.

 

 

                       

 

 

Pazimo da pravilno priključimo vse konektorje,glavnega in 12V 4 pin na matično ploščo ostale pa na power supply board (Power Interconnect)

 

Take care to properly connect all the connectors, general and 12V 4 pin on the motherboard (mobo) remain connectors connect to the power supply board (Power Interconnect).

 

 

           

 

 

 

           

 

 

domov/home

 

 

Kaj je to Bios/What is Bios

 

 

Bios (BasicInputOutputSystem) je kot firmware na matični plošči. Temeljni na vhodno-izhodni sistemu in je programska oprema, ki se nahaja v flash spominu zraven ROM-a ki se izvede takoj po vklopu osebnega računalnika (PC). BIOS omogoča nastavitve osnovnih parametrov strojne opreme in njeno testiranje ter nalaganje operacijskega sistema ali zagonskega nalagalnika. BIOS ostane aktiven tudi ko je operacijski sistem že naložen. Služi kot vmesnik med strojno opremo in operacijskim sistemom. Tako lahko isti operacijski sistem deluje na različnih strojnih opremah. BIOS omogoča operacijskemu sistemu in ostali programski opremi dostop do strojne opreme oziroma delo z njo. Ob prvem zagonu ima BIOS tovarniške (privzete) nastavitve. Uporabnik osebnega računalnika si lahko nastavitve prilagodi svojim potrebam in svoji (dodatni) strojni opremi. Če želimo spreminjati nastavitve, moramo v zelo zgodnji fazi zagona pritisniti ustrezno kombinacijo tipk (običajno F2, Delete/Del ...). BIOS se lahko tudi posodablja. Posodobitve običajno najdemo na spletni strani proizvajalca ali pa jih naredimo sami,kot bomo videli v delu kjer sami programiramo Asus mobo. Baterija na matični plošči služi za pomnjenje ure, datuma in nastavitev. To pomeni, da če se baterija sprazni, se trenutne nastavitve v BIOS zbrišejo (zgubijo) oziroma se vrnejo na tovarniško ali naše nastavljene vrednosti.

 

 

BIOS (Basic Input Output System) is as firmware on the motherboard. Base to the input-output system and the software that is located in the flash memory close-ROM to be carried out immediately after turning ON a personal computer (PC). BIOS is configure the basic parameters of the hardware and its testing and load the operating system or boot loader. BIOS remains active even when the operating system is loaded. It serves as an interface between the hardware and the operating system. So, the same operating system running on different hardware. BIOS allows the operating system and other software access to hardware and work with it. When you first launch the BIOS factory (default) settings. PC user can adjust the settings to your needs, and its (optional) hardware. If we want to change the settings, we have a very early stage startup to press a key combination (usually F2, Delete / Del ...). BIOS can also be updated. Updates are usually found on the manufacturer's website or make them yourself, as we'll see in the part where will be programm Asus mobo by ourself. The battery on the mobo is used for memorizing the time, date and settings. This means that if the battery power, the current settings in the BIOS are erased (lose) or returned to the factory or our setpoints.

 

 

 

           

 

 

Če želimo naše nastavitve spremeniti moramo pri nekaterih ploščah fizično vzeti BIOS čip iz podnožja in ga preprogramirati na programatorju. To storimo tako, da s posebnimi klešči vzamemo bios flash chip iz podnožja.

 

If we want to change our settings we have to from some mobos physically take out the BIOS chip from the socket and reprogram it to programmer. This is done so that with the special pliers take bios flash chip from the socket.

 

 

 

 

BIOS čip postavimo v podnožje programatorja s katerim bomo preprogramirali naš čip po naših nastavitvah. Upoštevati moramo oznako na BIOS čipu ter tako nastaviti programator. Datoteke imajo končnico .ROM ali .BIN.

 

Put the BIOS chip in the socket of programmer which will reprogrammed our chip according to our preferences. We have to take care sign on the BIOS chip and set the programmer. Files have the extension .ROM or .BIN.

 

 

           

 

 

 

domov/home

 

 

Nastavitev Bios (Iwill,Super micro,matična plošča/Bios settings (iwill,super micro mobo)

 

 

Preden začnemo z nastavitvami ali prepisom BIOS-a je najbolje da preverimo kateri čip oziroma katero verzijo BIOS-a imamo.To storimo s programom Biosagent. Ugotovili bomo tudi hitrost procesorja,koliko imamo inštaliranega RAM-a in kateri Chipset imamo.

 

Before we start with the settings or a rewrite of the BIOS, it is best to check which chip we have, which version of BIOS we have. We can do this with the program Biosagent. We will determine the speed of the processor, how many RAM have the installed, and what Chipset we have.

 

 

 

Prenesimo - BiosAgent.zip

 

Dovnload - BiosAgent.zip

 

 

Award Bios Editor je orodje ki ga bomo uporabljali za editiranje BIOS-a in sicer za IwillP4SE mobo ali podobno. Ima award (Phoenix)BIOS čip set. Spreminjamo lahko nastavitve kakor tudi splash screen. Bitna oblika slike *.bmp

ni enaka kot pri win(XP) formatu,zato jo bomo morali spremeniti,kako bomo videli kasneje.

 

Award Bios Editor is a tool that we use for editing the BIOS  IwillP4SE mobo or similar. It has Award (Phoenix) BIOS chip set. We can change the settings as well as the splash screen,too. The bitmap image format *.bmp

It is not the same as with a win (XP) bmp format,so we need to change,how we'll see later.

 

 

 

 

Prenesite - AwardBiosEditor.zip (vključuje nastavitve za ploščo in logo DXB200)

 

Download - AwardBiosEditor.zip (includes settings panel and logo DXB200)

 

 

Sedaj pride na vrsto naše orodje za izdelavo BIOS bmp sličic (splash). Uporabili bomo Awbmtools. To sta orodji AWBM2TIFF and TIFF2AWBM za pretvorbo sličic iz tiff formata v bmp BIOS format.

Za BIOS splash lahko izdelamo tudi svojo sličico. V *.zip datoteki so vsa navodila za izdelavo sličic in »free« programa za izdelavo le-teh.

 

 

Now comes our tool for making BIOS bmp picture (splash screen). We will use Awbmtools. These are the tools AWBM2TIFF and TIFF2AWBM to convert TIFF format images to the BIOS bmp format.

For BIOS splash can make your own picture . The * .zip file contains all the instructions for creating thumbnails and "free" program for the production thereof.

 

 

Prenesite - awbmtool-bios-logo.zip (vključuje že pripravljeno splash sličico za BIOS)

 

Download - awbmtool-bios-logo.zip (includes ready splash thumbnail BIOS)

 

 

Če imate svoje orodje za izdelavo sličic si lahko prenesete samo splash sličico.

 

If you have your own tool for making BIOS splash screen you can download only the splash picture.

 

Prenesite - Mackie.bmp

 

Download - Mackie.bmp

 

 

AWDflash disketa je orodje za prepis in nastavitev BIOS z diskete. Torej BIOS lahko preprogramirate kar z diskete. Potrebujete 1.44Mb disketo in disketnik (FDD). Orodje je zelo enostavno za uporabo in odlično deluje.

Uporabljate ga lahko za SuperMicroP4 mobo in tudi za IwillP4SE mobo. Najprej preverite če ima mobo award BIOS. Navodila najdete v *.zip datoteki,vsebuje tudi BIOS *.bin datoteko za mobo IwillP4SE1104.

 

 

AWDflash floppy disk is a tool for trewrite BIOS settings from a diskette. So you can reprogram the BIOS from disketee. You will need a 1.44Mb floppy disk and floppy disk drive (FDD). The tool is very simple to use and works great.

You can use it for SuperMicroP4 mobo and also IwillP4SE mobo. First, check if the MOBO has Award BIOS. Instructions can be found in * .zip file containing the BIOS * .bin file for mobo IwillP4SE1104.

 

 

 

 

Prenestite - Bios-FLASH-disketa

 

Download - Bios-FLASH-disketa

 

 

CBROM je podobno orodje kot awdflash za award BIOS set in je za DOS prompt okolje.

 

CBROM similar tool as awdflash for awardBIOS set and it runs at a DOS prompt.

 

 

Prenesite - CBROM-BIOS-logo

 

Download - CBROM-BIOS-logo

 

           

 

 

Če imate SuperMicro mobo lahko enostavno prepišete BIOS set kar iz datoteke *.txt.

 

Prenesite - Bios-Set-Mackie-SuperMicro.txt

 

Download - Bios-Set-Mackie-SuperMicro.txt

 

 

domov/home

 

 

HD varnostna kopija/HD backup

 

 

Če ne želimo izgubiti podatkov,ki so na trdem disku,ali če se nam pokvari trdi disk (HD) je najbolje da si ustvarimo varnostno kopijo.Odvijemo ohišje in odstranimo HD.

 

If we do not want to lose the data on our hard disk, or the hard disk (HD) failure, it is best that you create a backup copy. Unscrew the housing and remove the HD.

 

 

          

 

 

Najbolje da uporabimo USB2IDE adapter zgleda takole (USB2IDE.jpg) . Nanj priključimo HD na katerega želimo prenesti vsebino sistemskega diska C: iz mešalne mize DXB200.

 

It is best way to use USB2IDE adapter looks like this (USB2IDE.jpg) . Connect the HD which you want to transfer content from the system drive C: from mixers DXB200.

 

 

           

 

 

HD na katerega bomo prenesli backup vsebino najprej formatiramo v win(xp). S tem tudi preverimo če je HD izpraven. S programom XXClone je brezplačen,najdemo na ga netu,kloniramo vsebino C: DXB200.

 

HD which data will be transferred for the backup,formatted first with win (xp). This procedure will also check if the HD works properly . With freee XXClone program can be found on the net, clone the contents of C: DXB200.

 

 

                    

 

 

domov/home

 

 

vgradnja in nastavitev bios-a asus matična plošča/installation and setup bios asus mobo 

 

 

Če želimo da bo DXB200 deloval z ploščo ASUS oziroma deloval pravilno moramo imeti svojo verzijo BIOS podatkov. Drugače DXB ne bo deloval. Za BIOS vsebino prosim kontaktirajte info@audiologs.com.

Pri uporabi ASUS mobo imamo nekaj dodatnih prednostni. ASUS mobo imajo že dodan programček za win (XP) s katerim lahko programiramo BIOS kar iz Operacijskega sistema. Uporabili bomo program ASUS update.

 

If you want to DXB200 works with the ASUS board or function properly you need to have its own version of the BIOS data. Otherwise DXB will not work. For the BIOS content, please contact info@audiologs.com.

When using ASUS mobo we have some additional priority. ASUS mobo have been added to the applet for win (XP) which can be programmed BIOS from your operating sistema. We will use ASUS update program.

 

 

           

 

 

Odpremo zavihek s programi in zaženemo program ASUS update. Ko se nam pojavi okno izberemo naš BIOS-Mackie.ROM (s katerim bomo prepisali obstoječi tovarniški bios). To nam omogoča da bo DXB200 deloval pravilno.

 

Tab of the program and run the program ASUS update. When a window appears select our BIOS Mackie.ROM (which will overwrite the existing default bios). This allows us to DXB200 function properly.

 

 

           

 

 

Ko smo izbrali našo BIOS datoteko jo pripravimo za prepis v BIOS rom. Ko je datoteka izbrana, se začne postopek vpisa v ROM. Zapis je trajen , ampak čip je flash prepisljiv. Če pride do napake, se lahko poškoduje vsebina

BIOS čipa,čipa ne moremo poškodovati. Če pride do poškodbe vsebine, mobo ne bo štartala,morali ga bomo preprogramirati s programatorjem. Pazimo da pri postopku ne zmanjka napajanja.

 

When we chose our BIOS file prepared it for a write of the BIOS ROM. When the file is selected, the process of ROM begin. The write is permanent, but the chip is rewritable flash. If an error occurs,the content BIOS chip

can be damaged,the chip can not be damaged. If damage to the contents of the mobo will not start, we will have to reprogram it in the programmer. Take care during the process,runing out of power.

 

 

           BIOS-Mackie.ROM also included the bios logo of mackie start splash

 

 

domov/home

 

kako izdelati bios logo za matično ploščo/how to design bios logo for mobo

 

 

Če želimo ob vklopu DXB200 imeti svoj logo,ga lahko vpišemo v splash BIOS ekran. Program prepozna različne formate slik in jih pretvori v obliko za BIOS. V delu za SuperMicro in I wil mobo smo morali to storiti sami.

 

If we want to have at power ON DXB200 ourown logo, we can write it to the splash BIOS screen. The program identifies various images and converts them into a format for BIOS.

In part for Supermicro and I wil mobo we had to do it ourself.

 

 

           

 

 

Izberemo svoj logo za splash v resoluciji 640x480 (Vga) in štartamo ASUS program MyLogo. Dobimo ga zraven ASUS mobo.

 

Pick your logo to splash in the resolution of 640x480 (VGA) and start ASUS MyLogo program. It is included by the ASUS mobo parts.

 

 

           

 

 

Ko smo izbrali svojo datoteko,katero želimo imeti za začetno sliko ob vklopu DXB200 jo pripravimo za vnos v BIOS. Program bo tudi prepoznal BIOS in nam pretvoril sliko v pravilno obliko.

 

When we select our file, which we want to have the initial startup screen DXB200 prepared for write into the BIOS. The program will also recognize the BIOS and a converted image in the correct format.

 

 

           

 

 

Ko smo vse preverili se odločimo za vpis,to je funkcija flash. Med vpisom v BIOS flash lahko opazujemo kako se bios najprej sprazni in nato prepiše z našo vsebino. Vsebino si lahko shranimo tudi za arhiv.

 

When we all checked,we decide to write, this is a function flash. During writing into the BIOS flash we may observe how the BIOS first erased and then overwritten with our content. The content can be stored for archive.

 

 

               

 

 

Prenesite si orig. sliko za splash ekran - Mackie.bmp

 

Download orig. picture for Splash screen - Mackie.bmp

 

Prenesite Logo Asus Mackie - LogoAsusMackie.bmp

 

Download Logo Asus MAckie - LogoAsusMackie.bmp

 

 

domov/home

 

 

popravilo drsnega potenciometra/fader repair

 

 

Ko smo ugotovili da pri kalibraciji ob vklopu fader zaostaja ali pa sploh ne deluje ga bomo popravili,zelo enostavno. Najprej odvijemo ohišje s spodnje strani. DXB200 položimo na bok.

 

When we find out during the calibration,at power ON fader lags or does not work,we will repair it,very easily. First unscrew the housing from below. DXB200 have to lay on its side.

 

 

           

 

 

Ko pridemo do fader-jev, iztaknemo sponke za priklop in na zgornji strani še odvijemo torx vijak. Za fader si pripravimo delovno površino.

 

When you get to the faders, put out the terminal for connection and on the upper side unscrew the Torx screw. For fader you have to prepare the work surface.

 

 

           

 

 

Previdno začnemo s popravilom in izmaknemo spodnje zatiče z malim izvijačem. Vse zatiče enako da dobimo plastični del fader enakomerno iz kovinskega ohišja.

 

Carefully begin to repair and put out the lower pins with a small screwdriver. All latches at the same time to get the plastic part of fader evenly from the metal housing.

 

 

           

 

 

Previdno odmaknemo kovinsko ohišje. Pri pregledu fader-ja bomo ugotovili da je vtrgana vrvica. Fader nima grafitnega drsnika,ampak deluje s pomočjo vrvice katero premika motorček ali jo premikamo ročno.

Deluje na principu IR led diode,ki daje impulze. S premikom osi motorčka prekinjamo svetlobo in tako generiramo impulze. Za začetno in končno pozicijo je pred uporabo fader-ja potrebna kalibracija.

 

Carefully move away metal casing. When reviewing the fader we find broken twine. Fader does not has the graphite slider, but works through the twine which moves the motor, or can be moved manually.

It works on the principle of infrared LEDs, which gives impulses. By moving the axis of the motor interrupt light and that generate impulses. For the initial and final position before use,fader have to be calibrated.

 

 

           

 

 

Enostavno navijemo novo vrvico(nit) z naše domače uporabe za šivanje. Vrvica je lahko povoskana,da ne drsi in da je dovolj homogena in se ne cefra. Pazimo da se vrvica lepo navije na os motorčka.

 

Simply wrap the new string (thread) from our domestic sewing accessories. The hread can be waxed,for non slip and that it is sufficiently homogenic to not tear to pieces. Take care the thread is neatly round on the axis of the motor.

 

 

           

 

 

Ko smo navili vrvico, jo na koncu pritrdimo na srednji del faderj-ja. Zataknemo jo v zatič in ga pritisnemo skupaj. Ko smo testirali delovanje zgornja in spodnja točka, sestavimo fader bo obratnem vrstnem redu.

 

When we wrapped the thread we end up attached to the middle part of the fader. Thread stuck to the pin and press it together. When we tested the operation of the upper and lower point, assembly the fader with reverse order.

 

 

           

 

 

domov/home

 

konfiguracija in nastavitev mešalne mize/configuration and setup console

 

 

Pri BIOS nastavitvah bilo katere mobo bodimo previdni na vklopno funkcijo. To pomeni da se mobo zažene vedno po vklopu glavnega stikala ON/OFF in ne dodatnega stikala,kot je na nekaterih PC ohišjih.

To dosežemo z funkcijo »restore on AC power Loss« ta funkcija naj bo vedno vklopljena,pri vseh mobo-ih. 

 

After the BIOS settings panel any of mobo be careful to turn ON function. This means that the mobo always starts after turning ON the main switch ON / OFF, and no additional switch, such as a certain PC housings.

This is achieved by using the "Restore on AC Power Loss", this function should always be switched on at all mobos.

 

 

           

 

 

Pri konfiguraciji mobo bomo potrebovali tudi določene datoteke. Najprej si oglejmo navodilo za inštaliranje OS (operacijskega sistema). Ko kliknemo na sliko se nam odpre pdf datoteka. Naslednja je SW inštalacija za XP uporabnike.

DAW funkcija je povezljivost in kontrola digitalne avdio naprave.UAD je inštalacija Plug inov in vodič.

 

In the configuration mobo you will also need certain files. First, let's instruction how to install the OS (operating system). When we klick the image we open a pdf file. Next SW installation for XP users.

DAW feature connectivity and control digital audio devices. UAD the installation Plugins and guide.

 

 

                                    

 

 

Prenesite OS Digitalxbus_1.2.2  ali Digitalxbus_1.2.10 (datoteka.zip,sledite .pdf datoteki,inštrukcijam kako naložiti OS)

 

Download OS Digitalxbus_1.2.2  or Digitalxbus_1.2.10 (.zip file, follow the .pdf file Instructions how to load OS)

 

 

Oglejte si novo verzijo OS V2.0.1 na strani dxb200.masterout.it (izboljšana verzija OS in rešeni bug-i)

 

Check the new version of OS V2.0.1 on page dxb200.masterout.it (an improved version of the OS and resolved bugs)

 

 

Oglejmo si tudi kako je DXB200 možno priključiti v »Hookup Diagrams« in kakšne konektorje potrebujemo za avdio signale. Vključeni so tudi DB25 konektorji.

 

See also how DXB200 can be connected to "Hookup Diagrams" and what connectors do we need for audio signals. Including DB25 connectors.

 

 

                        

 

 

V FAQ datoteki bomo našli odgovore na,ki se nam postavljajo ob uporabi mešalne mize. Vse o uporabi DXB200 pa najdemo v datoteki »owner's manual«.

 

The FAQ file we'll find the answers how to make the presets and mixer using. All about how to use DXB200 is found in the file "owner's manual".

 

 

                  

 

 

Pri prenosu ali pošiljanju ne pozabimo na dobro embalažo. Tukaj so mere kartonaste embalaže in mere DXB200.

 

When transferring or sending the item not forget the good packaging. Here are the dimensions of carton packaging and dimensions DXB200.

 

 

           

 

 

domov/home

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri prepisu BIOS-a,ker lahko poškodujete matično ploščo. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when flashing BIOS because they can damage the motherboard. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,April 2016, info@audiologs.com