ELEKTROAKUSTIKA


Elektroakustika


HOME

O knjizi

Akustika prostorija

Zvučnici i kabeli

Pojačala

Mjerenja

Pitanja i odgovori

Site map

Contact Us


ELEKTROAKUSTIKA

Informacije za studente Sveučilišta u Splitu, Odjel za stručne studije, predmet: Elektroakustika


 • ISPIT IZ ELEKTROAKUSTIKE
 • Ispit i konzultacije za ispit i diplomske radove u dogovoru s predavačem. Prijave pošaljite na e-mail


  Mjerenja Thiele-Small parametara računalom

  Skraćena verzija članka objavljenog u časopisu "Svet elektronike",br.87, svibanj 2002. Ljubljana, Slovenija. Članak je objavljen i u hrvatskom izdanju Svijet Elektronike.

  UVOD

  Od prijave Thurasovog patenta bas refleks zvučničkog sustava 1930. godine pa do danas prikazani su brojni načini analize elektrodinamičkih zvučnika. Od svih prikaza teorije zvučničkih sustava najznačajnije je djelo Nevilla Thiele-a, iz 1961 godine. Thiele je elektrodinamički zvučnik promatrao kao visokoprolazni filter i temeljem nadomjesne sheme na elektrodinamički zvučnik primijenio metode suvremene analize električnih mreža. Thieleovu teoriju nadopunio je Small i njima u čast parametri koji opisuju elektrodinamičke zvučnike nazivaju se Thiele-Small ovi parametri. Sve osobine električnih, mehaničkih i magnetskih parametara zvučnika, možemo predstaviti sa tri osnovna T-S parametra, a to su fs, Vas i Qt. fs je rezonancija zvučnika u zraku, Vas je ekvivalentna zapremnina zraka koja ima istu elastičnost kao i ovjes zvučnika, a Qt je ukupni Q faktor zvučnika. Pored osnovnih postoje još i mnogi drugi parametri koji olakšavaju pristup analizi i sintezi zvučničkih sustava. Ako želimo analizirati ili konstruirati zvučnički sustav, temeljno polazište analize i sinteze je poznavanje navedenih parametara. Gotovo svi proizvođači zvučnika specificiraju T-S parametre, ali u profesionalnoj praksi ili naprednoj samogradnji potrebno je točno odrediti navedene parametre. U tu svrhu razvijene su brojne metode mjerenja T-S parametara.

  Iako su mnoge prikazane metode omogućavale procjenu parametara zvučnika zadovoljavajućom točnošću, ipak su se u praktičnom radu javljali mnogi nedostaci. Osnovni uzroci grešaka klasičnih mjernih metoda bile su te što su na mjerenje djelovali mnogi vanjski faktori, ali i nesavršenost samih mjernih metoda.

  Novije mjerne metode procjene T-S parametara temeljene su na primjeni računalskih mjernih sustava koji koriste mnoge prednosti koje pruža digitalna obrada signala. Tako npr. pri pobudi pretvarača koristi se koračni sweep pa se tako uzima u obzir vrijeme smirenja sustava. Pri tome se koriste rezultati izmjereni pri različitim uvjetima rada: s zvučnikom u zraku, s zvučnikom s dodanom masom i zvučnikom s dodanom elastičnosti. Pored toga dobiveni rezultati optimiziraju se metodama minimalnog kvadrata greške. Tako izmjereni parametri koriste se za određivanje početnih vrijednosti složenog ekvivalentnog električnog nadomjesnog sklopa zvučnika. Program iteracijski mijenja vrijednosti oko početne vrijednosti kako bi se postiglo najbolje podudaranje izmjerene i izračunate vrijednosti. Pored navedenog, prije izračuna, metoda omogućava provjeru eventualnih oštećenja titrajnog sustava zvučnika, a pri mjerenju uzimaju se u obzir i šum okoline i vibracije koje djeluju na točnost mjerenja. Takvim pristupom dobiju se najtočniji rezultati. Prikazat ćemo jedan takav sustav.

  PRIKAZ MJERNOG SUSTAVA

  Mjerni sustav AUDIOMATICA CLIO WIN Edition 6.11 ISA, iz listopada 2001. sastoji od PC kartice ugrađene u računalu sa dvokanalni 16-bitni sigma-delta D/A pretvaračem. Kartica je smještena u 8-bitnom ISA ležištu računala. Mjerna PC kartica radi u windows okružju.

  RADNA POVRŠINA MJERNOG SUSTAVA

  Aktiviranjem programa pred nama se pokaže jednostavna radna površina mjernog sustava.

  Radna površina mjernog sustava, prikazana na slici, omogućava pristup glavnom izborniku i trakama sa zadaćama. Unutar glavne trake sa zadaćama moguće je locirati nekoliko različitih funkcijskih područja. S lijeve strane na desno, nalaze se arhivske i ispisne funkcije, izbornike mjernih metoda, upravljanje generatorom, prikaz izlazne razine, upravljanje ulazima, prikaz ulazne osjetljivosti, te upravljanje eventualnim vanjskim uređajima koji se mogu priključiti (okretna postolja, mjerna predpojačala itd...).

  Kliknemo li na traku sa zadaćama moguće je izabrati željeno mjerenje. Ako je upravljački panel mjerenja zatvoren, klik na ime će ga aktivirati, a prethodno aktivno mjerenje će se isključiti. Istu funkciju možemo postići i aktiviranjem prečaca ili izborom unutar izbornika analize. Još jedan način izbora mjerne metode je putem Windows izbornika sa ikonama. Mogu se aktivirati slijedeće mjerne metode: MLS analize analize istitravanja (impulsni odziv, Step odziv, Schroeder Decay, Energy Time krivulja), FFT ili RTA analize, klasična sinusna analize, procjena Thiele-Small parametara i procesor kontrole kvalitete proizvodnje. Pored toga snažni DSP omogućava i naknadnu obradu rezultata mjerenja - postprocesing.

  Mjerna kartica ima četiri RCA priključka. Mjerni sustav je dvokanalan i može istovremeno obrađivati dva ulazno/izlazna kanala. Pored toga ugrađena je i mogućnost fantomskog napajanja mjernih mikrofona koji se direktno spajaju na bilo koji ulaz.

  Pri određivanju Thiele-Smallovih parametara polazi se od modula impedancije, a on se može izmjeriti tzv. klasičnom sinusnom metodom i MLS metodom. Pored toga potrebno je poznavati još neke parametre zvučnika i mjernog sustava koji se mjere multimetrom.

  MULTIMETAR

  Multimetar ovog mjernog sustava nije običan mjerni instrument na koji smo već navikli nego vrlo sofisticirani mjerni instrument u realnom vremenu sa mogućnostima interakcije sa ostalim mogućnostima analize ovog sustava. Mjernom sustavu multimetar omogućava funkcionalnost.

  • Zvukomjera sa A i C filtrima (dBSPL, dBA, dBC) u skladu sa IEC 651
  • Milivoltmetra (V, dBV, dBu, dBr)
  • Frekvencijskog brojača (Hz)
  • Mjerača izobličenja (%, dB)
  • L-C-R mosta (H, uF, Ohm)

  Pored navedenih funkcija, multimetar posjeduje mogućnost upravljanja generatorom te akvizicije opće referencijalne razine. To su funkcije vrlo velikog značaja pri svim ostalim mjerenjima.

  Multimetar i FFT koriste iste jedinice pri uzimanju i obradi podataka. Pri izvođenju mjerenja Multimetar programira FFT rutine i mijenja podešenost upravljačkog FFT panela kako bi se zadovoljile potrebe Multimetra, a nakon toga u pozadini se pokreće FFT mjerenje. Oba upravljačka panela mogu se istovremeno otvoriti međutim, uvijek je FFT master, a Multimetar slave. U takvim okolnostima upravljački panel Multimetra se mijenja u FFT slave, a Stop i Go funkcije Multimetra se deaktiviraju, dok aktivne postaju funkcije FFT upravljačkog panela. Istovremeno ulazni kanali prate podešenost FFT panela. Korisnik tada sva podešavanja vrši preko FFT integracije i usrednjavanja. Pri ovakvom načinu rada nije moguće koristiti LCR metar jer on funkcionira na različitom principu rada. Nakon završetka rada s FFT upravljačkim panelom, Multimetar se otpušta iz stanja "slave" te postaje potpuno funkcionalan i spreman za samostalan rad. Međutim, pri radu, nam opisana metoda omogućava brzu provjeru izobličenja mjernih napona. Multimetar može raditi u tzv. minimiziranom stanju. Takav način rada izuzetno je koristan ako istovremeno mjerimo ukupno harmonijsko izobličenje sinusnog signala dok prikazujemo frekvencijski spektar. Da bi smo to uradili potrebno je aktivirati FFT i Multimetar i oba mjerenja odvijat će se simultano. Unutar Multimetra izaberemo THD i pritisnemo dugme za minimiziranje. Prikazat će se situacija kao na slijedećoj slici.

  Krivulja prikazuje mjerenje izobličenja generatora sustava opisanim načinom. U ovisnosti o razini signala, veličini FFT i frekvenciji uzorkovanja dobije se različito izobličenje sustava. Prikazano je ukupno harmonijsko izobličenje signala generatora mjernog sustava frekvencije 1 kHz od 0.020%, pri kojemu marker prikazuje razinu 3. harmonika od -97.25 dB. Ovaj način rada koristit ćemo pri mjerenju modula impedancije zvučnika.

  LCR METAR

  LCR metar je poseban način rada Multimetra pri kojemu je moguće izmjeriti pojedinačna vrijednosti induktiviteta, kondenzatora i otpornika. Ovo mjerenje vrši se u tzv. Internal Modu. Pri ovom načinu rada Multimetar upravlja naponskim generatorom i nakon početka mjerenja generira niz sinusnih napona promjenjive frekvencije. To ima za cilj određivanje optimalne frekvencije pri kojoj se izvodi mjerenje. Uz izmjereni parametar prikazuje se i frekvencija. LCR metar izuzetno je koristan pri konstrukciji frekvencijskih filtera.

  MJERENJE OTPORA, INDUKTIVITETA I KAPACITETA

  Mjerenje vrijednosti induktiviteta izvodi se spajanjem prema slici i pritiskom na funkciju Go. Pri tome je najvažnije zadržati dobar spoj aligatora i induktiviteta. Nakon nekoliko sekundi stabilizira se mjerna frekvencija i prikazuje se finalni rezultat. Potpuno isti postupak primjenjuje se pri mjerenju kondenzatora i otpornika, ali prethodno mjernom sustavu definiramo element koji mjerimo.

  Mjerimo induktivitet, koji iznosi 0.592 mH.

  Nakon toga, mjerimo vrijednost kapaciteta kondenzatora koja iznosi 2.158 uF. Nazivna vrijednost kondenzatora MK tipa je 2.2 uF/100V. Modul i fazu impedancije paralelne i serijske LC kombinacije od ovdje izmjerenih elemenata možemo izmjeriti klasičnom sinusnom ili MLS metodom, što ćemo prikazati nakon što se upoznamo s upravljačkim panelima navedenih mjerenja.

  MLS

  MLS analiza ili Maximum Length Sequences je vrlo snažna mjerna tehnika temeljena na analizi linearnih sustava poznavanjem impulsnog odziva sustava. Dakle, to je analiza u vremenskom području. Informacija o frekvencijskom odzivu sustava dobije se izračunavanjem brze Furierove transformacije impulsnog odziva. Budući da su najvažnije informacije pri analizi u vremenskom području, MLS metoda prikladna je za izračunavanje frekvencijskog odziva zvučnog tlaka zvučnika u uvjetima bez refleksija, dok se mjerenje može izvršiti u običnoj ječnoj prostoriji. Istovremeno MLS metoda omogućava potpunu procjenu svih parametara akustike prostora.

  Unutar MLS izbornika korisnik može prebacivati rezultate iz vremensko u frekvencijsko područje i obratno, korištenjem snažnih alata za naknadnu obradu signala koji omogućavaju dobivanje cjelovitih informacija o bilo kojem tipu elektroakustičkih sustava.

  Teorija MLS analize i broj mogućih opcija pri mjerenju, čine MLS izbornik najsloženijim mjernim sustavom. Ovdje ćemo u potpunosti preskočiti teoriju MLS analize, koja je opisana u knjizi "Akustika prostorija" na str. 95., a potpuno ćemo se posvetiti primjeni u praksi.

  Međutim, pored svih prednosti, MLS metoda primjenom MLS sekvenci omogućava i brzo mjerenje modula impedancije. Izmjerit ćemo i modul impedancije koristeći tvornički podešene vrijednosti. Jedino što treba napraviti je promijeniti tvornički podešenu vrijednost na ordinati u ome. Izmjerit ćemo bas koristeći frekvenciju uzorkovanja od 51.2 kHz i 6.4 kHz, a MLS veličinu 16k. Slijedeći grafovi pokazuju dobivene rezultate:

   

  Prvu razliku koju uočavamo je prikazano frekvencijsko područje. Pri frekvenciji uzorkovanja od 6.4 kHz obje strane rezonancije su potpuno vidljive. Ovakvim načinom mjerenja proračun Thiele - Small parametara bit će daleko točniji. Međutim, mnogo važnije je to što će se postići veća točnost impedancije pri rezonanciji. Naknadno ćemo komentirati nepravilnosti odziva na frekvenciji ispod 100Hz.

  SINUSNA ANALIZA

  Sinusnom analizom moguće je izvršiti analizu frekvencijskog odziva, impedancije i izobličenja. Očito je da je analitički signal sinusnog oblika i to koračni sweep unutar granica koje određuje korisnik. Iako je sinusna analiza ustaljenog stanja najstarija tradicionalna metoda analize, mjerni sustav ovu pouzdanu metodu izvodi uz pomoć vrlo jake digitalne obrade signala. Potpuno programabilna gating tehnika omogućava i poluječnu analizu frekvencijskog odziva.

  Prilikom mjerenja, najvažnije je pravilno podesiti sweep jer će o tome ovisiti točnost dobivenih rezultata. Pokazat ćemo to na nekoliko primjera. Obavezno treba koristiti koračnu promjenu frekvencije i rezoluciju unutar 1/6 oktave.

  Kontinuirani sweep može povećati brzinu izvođenja mjerenje, ali u nekim uvjetima daje lošije rezultate. Nakon prestanka pobude pri mjerenju, zvučnik se nastavlja kretati i proizvodi povratni napon u vremenu od cca. 50 ms. Vrlo slična pojava javlja se i pri početku pobude zvučnika. Ako mjerni sustav nije postavljen u tzv. koračni način rada (stepped mode) na ulazu sustava javit će se prethodna pobuda zajedno s stvarnom što će dati krive rezultate mjernom sustavu.

  Prije mjerenja modula impedancije zvučnika, prvo ćemo prikazati mjerenje impedancije otpornika od 120 oma, tolerancije 1% jer u tom slučaju točno znamo što moramo očekivati kao rezultat mjerenja, što je ujedno provjera mjernog sustava. Elemente spajamo na mjerni sustav kako je već prikazano na slikama. Donja dva grafa pokazuju izvedeno mjerenje impedancije i faze sinusnom i MLs analizom.

  Izveli smo dva primjera različitim metodama: sinusnom i MLS analizom. Prije aktiviranja mjerenja impedancije neophodno je postaviti ordinatu u omima. Za prvo mjerenje izabrali smo otpornik vrijednosti 120 oma. Izmjereni modul treba biti vrlo blizu vrijednosti otpornika. Potrebno je provjeriti i fazu, koja mora biti jednaka 0. Nakon što smo dobili rezultate koje smo očekivali, formirat ćemo impedanciju od vrijednosti L i C elemenata koje smo već izmjerili multimetrom. Formiramo paralelnu LC impedanciju sa vrijednostima L= 0.592 mH, C= 2.158 uF i parazitni R induktiviteta jednak 3.67 oma.

  Sinusnom analizom dobijemo slijedeći dijagram modula i faze.

  Modul i faza paralelne kombinacije induktiviteta i kapaciteta

  Prije mjerenja modula impedancije zvučnika, neophodno je postići navedene rezultate prikazane na slici. Izlazna razina pri ovom mjerenju je može biti relativno visoka, npr. +10 dB, budući da su otpornici najlinearnije komponente koje postoje. Budući da su svi dobiveni rezultati, na slikama, potpuno u skladu sa našim očekivanjima, izmjerit ćemo impedanciju zvučnika.

  MJERENJE IMPEDANCIJE ZVUČNIKA

  Prvo ćemo izmjeriti modul impedancije dva 4 omska visokotonska zvučnika, a zatim ćemo izmjerit modul impedancije 6.5" bas zvučnika primjenom sinusne analize. Postavke pri mjerenju su: koračni sweep, rezolucija 1/24 oktave, maksimalna frekvencija 22388 Hz, minimalna frekvencija 10 Hz. Rezultati su prikazani na grafu.

  Modul impedancije dva visokotonska zvučnika

  Pored frekvencijskog područja, koje se može mijenjati bez popratnih efekata, ostale vrijednosti mogu unijeti pogreške. Pogledajmo što se događa promjenom izlazne razine koja može djelovati na točnost dobivenih rezultata u ovisnosti o mjerenom uređaju.

  PODEŠAVANJE ISPRAVNE RAZINE

  Započnemo li analizirati zvučnike, umjesto aktivnih i pasivnih linearnih sklopova, počinju se javljati novi problemi. Ispravna razina mjerenja podesi se tako da se modul impedancije zvučnika izmjeri pri pet različitih pobudnih razina od 10dBu do -10dBu u koracima od po 5dB. Izračunavanjem T-S parametara prema pet izvršenih mjerenja modula impedancije pri različitim razinama pobude da se zaključiti da se vrijednosti od 0dBu do -10dBu optimalno podudaraju jer postupak procijene TS parametara rezultira identičnim vrijednostima. Odatle slijedi da je maksimalna razina koja se smije koristiti za zvučnike oko 0dBu ili niža.

  Bez promjene spojnih kablova uključit ćemo FFT i signal generator kako bi smo procijenili izobličenje mjerne struje na rezonanciji pri razini 10 dBu. Može se očekivati drugi harmonik oko 56dB ispod fundamentala što je 0.158% izobličenja. Dakle, čak i pri razinama od +10dBu nalazimo se u linearnom području zvučnika. Međutim, potrebno je naglasiti, kako smo prethodno zaključili, da je to vrlo visoka razina pobude za mjerenje.

  Opisanim postupkom moguće je odrediti apsolutnu kakvoću uređaja, međutim, potrebno je veliko iskustvo. Jedan od najvažnijih parametara je vrijednost efektivnog napona pri frekvenciji rezonancije na terminalima zvučnika.

  Zvučni su elektroakustički pretvarači koji na naponsku pobudu daju zvučni tlak, a na pobudu tlakom daju napon. Ako mjerenje impedancije vršimo pri izraženoj buci, buka će generirati napon koji će mjerni sustav primiti kao naponsku pobudu. Kratko ćemo analizirati utjecaj vibracija na točnost mjerenja. Krivulja modula impedancije dobivena je mjerenjem zvučnika ne nestabilnom podnožju. Pri pobudi zvučnika mjernim signalom, očito je da su se vibracije zvučnika prenijele na podlogu na frekvenciji od cca. 100 Hz. Nema nikakvog smisla čvrsto fiksirati zvučnik za podlogu ako je ona sama nestabilna. Uz sve navedeno uzeto u obzir prikazat ćemo impedanciju i fazu 6.5" zvučnika.

  Ovaj rezultat pohranit ćemo u memoriji jer ćemo ga kasnije pozvati pri procjeni T-S parametara. Potrebno je uočiti da faza prolazi kroz nulu točno na frekvenciji rezonancije sustava.

  Mjernim sustavom moguće je izmjeriti i modul impedancije cjelovitog zvučničkog sustava. Izmjerit ćemo module impedancije dva zvučnička sustava koji se sastoji od prikazanih i izmjerenih zvučnika i pasivnog frekvencijskog filtera Linkwitz-Rilay 4. reda s nagibom 24dB/oktavi i odreznom frekvencijom od oko 2600Hz. Snimimo li posebno svaku sekciju frekvencijskog filtera na presjeku modula impedancije svake sekcije filtera, možemo očitati točnu odreznu frekvenciju 2596 Hz. Ovdje nećemo analizirati kakvoću i tehničku ispravnost izmjerenih sustava.

  Nakon što smo se upoznali s načinom dobivanja modula impedancije, što je temelj proračuna TS parametara, izračunat ćemo TS parametre zvučnika.

  MJERENJE IMPEDANCIJE I THIELE-SMALL PARAMETARA

  Najvažniji Thiele-small parametri su:

  FS Rezonancija zvučnika sa zračnim opterećenjem

  VAS Zapremnina zraka iste akustičke elastičnosti kao i ovjes zvučnika

  RE Istosmjerni otpor zavojnice

  QMS Q zvučnika na FS sa samim mehaničkim gubicima

  QES Q zvučnika na FS sa samim električnim otporom

  QTS Q zvučnika na FS sa svim gubicima

  B·l Snaga motora, jednaka produktu Bl

  dBSPL Akustički tlak na 1m pri pobudi sa 2.83V

  SD Efektivna površina membrane jednaka projekciji konusa

  CMS Mehanička elastičnost ovjesa

  MMS Mehanička masa membrane sa zračnim teretom

  RMS Mehanički otpor zvučnika zbog gubitaka ovjesa

  CAS Akustična elastičnost ovjesa

  MAS Akustična masa membrane s reaktivnim akustičnom teretom

  RAS Akustični otpor gubitaka ovjesa

  CMES Električni kapacitet koji predstavlja ukupnu titrajnu masu

  LCES Električni induktivitet koji predstavlja mehaničku elastičnost

  RES Električni otpor koji predstavlja mehaničke gubitke

  RAT Ukupni akustički otpor

  RMT Ukupni mehanički otpor

  MMD Mehanička titrajna masa s zračnim opterećenjem

  ZMIN Minimalna impedancija u frekvencijskom području iznad FS

  ZMAX Impedancija na FS

  Detaljniju obradu vidi u "Akustika prostorija" str. 197.

  Mjerni sustav izračunava Thiele-Small parametre kao postproces mjerenja impedancije. Pri tome se mogu izabrati tri opcije. To su:

  • Sinusni podaci o impedanciji
  • Mls podaci o impedanciji
  • Arhivski podaci

  Arhivski podaci nastaju pohranjivanjem rezultata jedne od prethodnih metoda. Nema razlike između podataka jer su svi nastali mjerenjem modula impedancije. Modul impedancije zvučnika je temeljna veličina za proračun T-S parametara i potrebno je vršiti mjerenje s najvišom mogućom točnosti.

  Za potpune T-S parametre potrebno je poznavati bar dvije impedancijske krivulje. Prva je tzv. impedancija zvučnika mjerena u zraku. Druga je impedancija zvučnika izmjerena pomoću dodatne mase (tzv. Delta Mass, a treća mjerenje impedancije zvučnika u zvučničkoj kutiji poznate zapremnine (tzv. Delta Compliance).

  Proračun TS parametara zahtijeva bar dva mjerenja impedancije, a moguće ih je izračunati na tri načina. Prvo mjerimo zvučnik u zraku. Zatim mjerimo impedanciju sa dodatnom masom (Delta mass) na membrani zvučnika, a treće je mjerenje zvučnika koji je opterećen poznatom zapremninom zraka, tj. zvučnik u kutiji (Delta compliance). Na slijedećoj slici prikazani su moduli impedancije sa svim izvedenim mjerenjima.

  Crvena krivulja odnosi se na mjerenje u zraku, crna je sa poznatom dodatnom masom, a plava sa poznatom delta elastičnosti tj. u kutiji. Iz modula je vidljivo da će dodatna masa sniziti rezonanciju zvučnika, a dodatna elastičnost povisiti rezonanciju. Ovo je dobra vodilja pri mjerenju kako bi se pri naknadnoj obradi podataka izbjegle eventualne greške.

  Proračun T-S parametara može se izvesti bilo kada nakon snimanja modula impedancije, pa je zato snimljene module impedancije dobro memorirati, a posebno uz uporabu Notes dijaloga zapisati sve mjerne uvjete (npr. dodatnu masu i dodatnu elastičnost, tj. zapremninu kutije). Posljednji korak prije proračuna je mjerenje istosmjernog otpora zavojnice u omima i efektivnog promjera membrane u milimetrima. Dobro je znati da se efektivni promjer membrane mjeri od sredine elastičnog ovjesa. U našem primjeru oni iznose 3.2 oma i 160 mm. Konačno izabiremo arhiv (File Data) kao izvor podataka te dobijemo interaktivni dijalog u kojeg moramo te podatke upisati.

  Nakon što upišemo podatke i kliknemo OK, potrebno je izabrati ime arhive. Ovdje biramo mjerenje impedancije u zraku. Otvorimo li arhiv, dobit ćemo djelomično ispunjen ekran s T-S parametrima.

  Sada možemo pohraniti rezultate ili nastaviti kako bi dobili parametre koji nedostaju. Primijetit ćemo kako su sada funkcije Delta Mass i Delta Compliance, koja su prethodno bila neaktivirane, postale aktivne. Aktivirat ćemo Delta Mass i upisati potrebne veličine.

  Ovdje možemo napomenuti da se dodatna masa zvučniku najbolje može dodati korištenjem utega za vaganje koji se sa malo silikona mogu zalijepiti na kupolu membrane. Pri tome treba obratiti pozornost kako uteg ne smije biti mnogo veći od reda veličine titrajne mase samog zvučnika. U interaktivni dijalog upišemo promjer zvučnika i masu koju dodajemo zvučniku. Konačno izabiremo izmjereni modul impedancije sa dodanom masom i dobijemo potpuno izračunate T-S parametre.

  Nakon toga rezultate treba pohraniti pa eventualno nastaviti mjerenje sa metodom Delta Compliance. Rezultati mjerenja zvučnika u zraku, već su pohranjeni u memoriji. Interaktivni okvir treba ispuniti zapremninom u litrama (40 litara u ovom slučaju).

  Aktiviramo li i funkciju MSE, TS parametri izračunavaju se vrlo sofisticiranom metodom. Standardnom metodom izmjereni parametri koriste se za određivanje početnih vrijednosti ekvivalentnog električnog nadomjesne sheme zvučnika. Program iteracijski mijenja vrijednosti oko početne vrijednosti kako bi se postiglo najbolje podudaranje izmjerene i izračunate vrijednosti. Ova metoda dobro funkcionira i ima bolju točnost ako se izmjereni modul impedancije može dobro poklopiti s Thiele-Small modelom. Međutim, u praksi to nije čest slučaj. Ako se pri mjerenju objema metodama, tj. sa i bez MSE, parametri ne poklapaju, čitav koncep proračuna gubi smisao. To se najčešće događa sa neispravnim zvučnicima i zvučnicima koji se mjere vrlo visokim ispitnim razinama, pri čemu ulaze u zasićenje. Zbog toga je uvijek dobro provjeriti izobličenja mjernih napona.

  Zaključak

  Opisanim načinom mjerenja TS parametara pomoću računala mogu se dobiti najtočniji podaci jer mjerni sustav pri mjerenju impedancije računa modul i fazu, koristi se koračni sweep koji uzima u obzir vrijeme smirenja sustava, a optimizacijom MSE metodom, dolazi do optimalnog proračuna između dobivenih podataka izmjerenih u zraku, s dodanom masom i dodanom elastičnosti. Pored navedenog prije izračuna je moguće provjeriti stupanj oštećenja titrajnog sustava zvučnika, a pri mjerenju uzimaju se u obzir i šum okoline i vibracije.

  O knjizi . Site map . Contact Us