LEM procon 1800 plus repair/popravilo

 

   

 

Procon 1800 plus

 

Replacing transistors Q226B(2.ch) 2SC5200 and Q227B (2.ch) 2SA1943 output failed-protect/menjava tranzistorjev Q226B (2.kan) 2SC5200 in Q227B (2.kan) 2SA1943 izhod ne deluje-protect

 

 

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak omrežja,breme manjše od 4E (v mostiču manj kot 8E) itd…se nam lahko večkrat zgodi da odpove izhod.Na končni stopnji ne deluje izhod 2,vklopi se indikator protect.

 

Due to wear or what network errors,load less than 4E (bridge less than 8E) , etc. .. can often happen to failed output. On power end 2. output does not work,the protect light on.

 

 

 

 

Previdno odvijemo zgornjo panel plošče z vijaki.

 

Carefully unscrew the top panel boards with screws.

 

 

 

 

Ker je napetost v kratkem stiku ne je moremo zmeriti.Preverimo izhodne trazistorje med B in C na obeh kanalih.

 

Regarding the voltage is in short circuit can not be checked. Check the output transistors between C and E on both channels.

 

 

 

 

Ugotovimo da je na kanalu 2 v kratkem stiku plus pol napajanja na maso. Odvijemo kompletni blok z hladilnikom in odstranimo konektorje. Pozneje bomo preveri tudi negativni pol.

 

We find that on channel 2 is short-circuited positive half power supply on gnd. Unscrew complete block with a cooler and remove the connectors. Later, we will check the negative power supply.

 

 

 

 

Ko smo odstranili kompletni blok 2 kanala si označimo barvo kablov na vezju in odspajkamo žičko za bridge povezavo.

 

When we removed the complete block of 2. channel ,label color wires in the pcb, and unsolder wire for bridge connection.

 

 

 

 

Sedaj nastopi del,kjer se lahko gremo malo loterije. Malokdaj vsi tranzistorji prebiti,ponavadi sta dva para ali celo en par. Odščipnemo sponke kolektorja in na vezju merimo upornost med C in E,ter tranzistor.

 

Now comes the part where you can go a little lottery. Rarely all the transistors are failed,usually two pairs of even one pair. Disconnect the collector terminal and measue the resistance on pcb between C and E, and transistor.

 

 

 

 

Ko smo ugotovili kateri tranzistor je v kratkem stiku,ga zamenjamo. Preverimo tudi upornosti ostalih tranzistorjev,če zelo odstopajo je to znak da lahko prebijejo med delovanjem. Najbolje jih je zamenjati z novimi.

we

When we find out which transistor is short-circuited, we have to replace it. Check the resistance of the other transistors if very deviate it is a sign that they can fail during operation. We have to replace them with new ones.

 

 

 

 

Preden končno stopnjo sestavimo,vklopimo aparat,protect indikator mora ugasniti. Preverimo simetrično napetost,ta mora biti približno +-110V. To je znak da je v z napajanjem vse v redu. Po potrebi lahko nastavimo tudi mirovni tok (sledimo navodilom-service manual).  

 

Before you assemble the power-end, switch on the unit, protect indicator should light off. Check symmetrical voltage, it should be about +-110V. This is a sign that the power supply is OK. If necessary, you can adjust the offset current (follow instructions-service manual).

 

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi transistorjev,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when frepacing transistors because they can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,November2013,info@audiologs.com