Korg Trinity repair/popravilo

 

   

 

Trinity 61 pro

 

Replacing Q7 mute transistor/menjava Q7 mute transistorja

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak omrežja,transporta ali napak v kablih itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove kakšen avdio izhod.Ni zvoka na L izhodu.

 

Due to wear or what network errors, or errors in the transport cables, etc. .. can often happen to terminate the audio output.No sound on L output.

 

 

 

 

Previdno odvijemo vse vijake na spodnjem delu klaviature in odstranimo zaščitni pokrov na spodnjem delu klaviature

 

Carefully unscrew all the screws on the bottom of the keyboard and remove the protective cover on the bottom of the keyboard.

 

 

 

 

Pogledamo katera plošča tiskanega vezja je z oznako KLM1825/26,to je avdio plošča tiskanega vezja na kateri so elementi za avdio izhode in izhod za slušalke.

 

See the pcb which is marked KLM1825/26, it's audio pcb contains the elements of audio output and headphone output..

 

 

 

 

Preverimo tudi morebitne napake na volume potenciometru (drsnik) in konektorjih,preverimo oba kanala L in D.

 

Check the errors on the volume potentiometer (slide fader) and connectors, check both channels L and D..

 

 

 

 

 

Preverimo tudi konektorje na avdio plošči KLM1825/26 in povezavo na volume drsni potenciometer.

 

Check the connectors on the audio panel KLM1825/26 and a link to the volume slider potentiometer.

 

 

 

 

 

Ker nimamo signala na L izhodu,kakor tudi ne na slušalkah,signal pa je na potenciometru OK,je posledično napaka nekje v povezavi od potenciometra k izhodu,premerimo mute transistor Q7.

 

Because we have no signal at the output of L, neither on headphones, but the signal is OK on volume slide pot is a fault somewhere in the connection from a potentiometer to an output,check the mute transistor Q7..

 

 

 

 

 

Mute transistor Q7 z oznako 2SC2878 prevaja v smeri E-C kar nam kratko sklene avdio signal na maso (podobno kot bi imele vklopljeno funkcijo mute),transistor zamenjamo z podobnim bipolarnim lahko iz BC serije.

 

Mute transistor Q7 marked as 2SC2878 has short connection in way E-C,that a short way audio signal to ground (like to have a mute function turned on), we have to replace transistor with same bipolar can be from BC series.

 

 

 

 

 

Preden sestavimo klaviaturo preverimo delovanje.Test proceduro štartamo s pritisnjenima tipkama 5 in Enter in nato vklopimo klaviaturo.Na obeh straneh L in D (stereo) smo dobili na izhodu signal,preverimo tudi signal na slušalkah.

 

Before assembly the keyboard we check all functions. Test procedure starts with pressed  keys 5 and Enter, and then switched on. On both sides of L and D (stereo), we get the output signal, check the signal on the headphones.

 

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi Q7,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when frepacing Q7 because they can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,October2013,info@audiologs.com