Yamaha MG166sx repair/popravilo

 

   

 

MG166sx

 

Replacing IC071 op.4558 XLR output failed/menjava IC071 op.4558 XLR izhod ne deluje

 

 

 

 

Zaradi dotrajanosti ali kakšnih napak omrežja,transporta ali napak v kablih itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove izhod.Mixer L avdio izhod ne deluje.

 

Due to wear or what network errors, or errors in the transport cables, etc. .. can often happen to failed XLR output. The mixer's L output does not work.

 

 

 

 

Previdno odvijemo zgornjo panel plošče z vijaki. Odstranimo tudi vse gumbe ki pokrivajo panel ploščo.

 

Carefully unscrew the top panel boards with screws. Remove all the buttons covering the panel board.

 

 

 

 

Panel ploščo odstranimo z mixerja in jo lahko po potrebi tudi očistimo prahu ali nesnage.

 

Removed panel plate from the mixers housing, and may, if necessary, clean of dust or dirt..

 

 

 

 

Odvijemo tudi vezje in previdno odklopimo vse konektorje za povezavo s napajalno ploščo in odstranimo vezje z ohišja mixerja.

 

Unscrew the circuit board and carefully disconnect all connectors for power supply and remove the pcb from the housing mixers.

 

 

 

 

 

Vezje položimo na hrbtno stran,pred tem si pripravimo delovno površino.Sledimo izhodu iz XLR vtičnice in najprej vizualno preverimo elemente.Ugotovili smo da je IC071 fizično poškodovan,zato ga je potrebno zamenjati.

 

Place pcb on the back side, before you prepare the working area. Follow the connection from XLR output sockets and the first we can visual check items. We  found the IC071 is physically damaged, it must be replaced.

 

 

 

 

 

Z vročim zrakom odspajkamo čip NJM4558 (IC071),pazimo da ne segrevamo ostalih elemento v okolici.

 

With hot air resolder the chip NJM4558 (S stands for SMD), taking care not to heat other elements around.

 

 

 

 

 

Očistimo vezje in z vročim zrakom prispajkamo nov element. Okolico lahko očistimo z alkoholom. Sledi test delovanja. Bodimo previdni,da priključimo vse konektorje za napajanje.XLR L izhod deluje.

 

Clean the circuit board and soldered with hot air new item. Surroundings can be cleaned with alcohol. Followed by test operations. Let's be careful of transistors that are in the air heat is not dissipated, the circuit protect against possible contact with non-conductive materials.

 

 

 

 

 

Preden mixer sestavimo,previdno vstavimo vezje v ohišje in ga pritrdimo z vijaki. Z vijaki pritrdimo tudi panel ploščo in nazadnje nataknemo še vse potrebne gumbe.

 

Before the assembly the mixer carefully insert the circuit in the housing and fix with screws. Fix the panel with screws falso and the for the last put on panel all the buttons.

 

 

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,da ne bo prišlo do napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izlključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri menjavi IC,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, that there will be no errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when frepacing IC because they can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,September2013,info@audiologs.com