Zoom GFX-707 repair/popravilo

 

   

 

GFX-707

 

Repairing the pcb,/popravilo ploščice tiskanega vezja.

 

 

Zaradi dotrajanosti ali slabega vzdrževanja,izpostavljanja tekočinam,transporta itd..se nam lahko večkrat zgodi da odpove vezje. Naprava ne deluje.

 

Due to expire or poor maintenance, exposure to liquids, transport, etc. .. we may happen several times to terminate the circuit. The device does not work

 

    

 

 

 

Previdno odvijemo pokrov in ga odstranimo na varno. Odvijemo tudi vijake na zadnji strani vezja.

 

Carefully unscrew the cover and remove it to safety. Unscrew the screws on the back side of pcb, too.

 

              

 

 

 

Odstranimo vezje z ohišja da lahko dostopamo do elementov na vezju. Z avtodiagnostiko preverimo če aparat zazna kakšno napako. Vidimo da na LED prikazovalniku pokaže napako na DSP procesorju.

 

Remove the circuit board from the housing in order to access the elements in the circuit. With autodiagnostic will check if the machine detects any error. We see that on the LED display shows the error on the DSP processor.

 

         

 

 

 

Na Zoom DSP procesorju IC1 preverimo če so prisotne vse napetosti 3,3V,masa in clock. Zaradi korozije vezja nekaj povezav ne deluje. Popravimo povezave za + napajanje in clock.

 

On Zoom  DSP processor IC1 check the presence of all voltages of 3.3 V, the gnd and clock. Due to corrosion circuits are some links does not work. Fix the link to the + power supply and clock.

 

         

 

 

 

Ko smo ugotovili da ne delujejo povezave DSP procesorja IC1 in pomnilnika IC7 moramo te popraviti. Ker vezje zgleda vredu je verjetno napaka pod IC7. IC7 z vročim zrakom odspajkamo z vezja.

 

When we found out that the links with DSP processor IC1 and memory IC7 do not work,we need to fix it. Since the circuit looks fine is probably a fault under IC7. Resolder IC7 with hot air from the circuit.

 

         

 

 

 

Opazimo da je korozirala povezava na maso. Z izvijačem spraskamo korozijo. Z navadnim spajkalnikom pospajkamo baker,da popravimo povezavo in jo zaščitimo proti koroziji.

 

Notice that the corrosion disconnect the ground. Use a screwdriver to scratch down the corrosion. With standard soldering iron solder copper to repair the connection and protect it against corrosion.

 

         

 

 

 

Ponovno z vročim zrakom prispajkamo IC7. Vezje z ostanki tekoče spajkalne paste očistimo z alkoholom.

 

With hot air solder the IC7. Clean the circuit with the remains of the liquid solder paste with alcohol.

 

         

 

 

 

Priključimo napravo in spremljamo kaj se dogaja na prikazovalniku. Naprava se inicializira, se postavi na prvo mesto, banka A.1 in je pripravljena za uporabo. Preverimo še avdio vhode in izhode ter potenciometre.

 

Connect the device and monitor what is happening on the screen. The device is initialized, is in the first position, the bank A.1 and is ready for use. Check audio inputs and outputs, and potentiometers.

 

                        GFX-707 Operation Manual

 

 

 

Opozorilo:AudioLogs ne odgovarja,za morebitne napake med postopkom ali za škodo ki se lahko zgodi. Preden se lotite popravila izključite aparat iz omrežja. S posegom v aparat lahko poškodujete vezje. Bodite previdni pri popravilu vezja ,ker lahko poškodujete ploščo tiskanega vezja in povezave. Če tega posega niste vešči naj za vas to opravi strokovnjak.

 

Warning: AudioLogs is not responsible, for the errors during the procedure or damage that may occur. Before you start to repair,plug out unit from the network. By intervening in unit could damage the circuit. Be careful when you repairing the pcb, you can damage the pcb. If you are not skilled in this practice should be done for you an expert.

 

AudioLogs,January2014,info@audiologs.com