ELEKTROAKUSTIKA


Elektroakustika

Sustavi ozvučenja


HOME

Site map

Contact Us


ELEKTROAKUSTIKA

Informacije za studente Sveučilište u Splitu, Odjel za stručne studije, predmet: Elektroakustika

Kratki sadržaj laboratorijskih vježbi


 • ISPIT IZ ELEKTROAKUSTIKE
 • Ispit i konzultacije za ispit i diplomske radove u dogovoru s predavačem. Prijave pošaljite na e-mail


  TEMELJNA PITANJA KOLEGIJA


  • Što je elektroakustika i što je elektroakustički signal?
  • Što proučava elektroakustika?
  • Zašto je elektroakustika interdisciplinarna znanost?
  • O čemu ovisi udaljenost čestica fluida kojim se širi valno gibanje i što ih povezuje?
  • O čemu sve ovisi brzina zvuka, a o čemu najviše?
  • Objasni razliku brzine titranja čestica i brzinu širenja vala
  • Koja je SI jedinica za mjerenje tlaka zraka?
  • Koliki je prag osjeta sluha i što određuje pri mjerenju razine zvučnog tlaka?
  • Definiraj zvučni tlak i volumnu brzinu
  • Definiraj jakost zvuka i akustičku snagu izvora
  • Što je impedancija zračenja, a što akustička impedancija zračenja ?
  • Kakve karakteristike zračenja mogu biti ?
  • O čemu ovisi kuti zračenja?
  • Što je indeks, a što faktor usmjerenosti zvuka ?
  • Što je amplituda longitudinalnog vala, a što je amplituda transverzalnog vala?
  • Čemu je jednaka efektivna vrijednost tlaka sinusnog valnog oblika i na čemu je temeljena?
  • Frekvencija tona A je 440Hz, kolika je frekvencija tona oktavu više i oktavu niže od tona A?
  • Koliko traje jedan period tona A?
  • Kolika je valna dužina tona jednog perioda tona A?
  • Definiraj decibel!
  • Definiraj referencijalne vrijednosti za: dBspl, dBm, dBV, dBu
  • Definiraj 0 dBVU i 0 dBfs
  • Ako je slušatelj jednako udaljen od dva zvučnika koji emitiraju isti sinusni signal, koliko treba udaljiti jedan od zvučnika da bi se zvučni tlakovi na mjestu slušatelja poništili?
  • Definiraj bijeli i roza šum.
  • Definiraj najopćenitiji odnos amplitude i udaljenosti od izvora
  • Opiši zračenje monopola, bipola i dipola
  • Opiši zračenje ravne membrane


  • Koja su tri osnovna dijela uha?
  • Na kojem frekvencijskom području je uho maksimalno osjetljivo?
  • Na kojim frekvencijama je vršna osjetljivost i kolika je apsorpcija bubnjića na toj frekvenciji?
  • Što određuje frekvenciju s maksimalnom osjetljivosti?
  • Koja je uloga tensora stapediusa i tensora tympani u slušnom procesu?
  • Koja je uloga cilija u kortijevom organu i koliki im je potencijal u mirnom stanju?
  • Da li uho ima bolju frekvencijsku selektivnost ili analizatorsku sposobnost?
  • Što je efekt maskiranja i gdje se koristi?
  • Što su presbycusis, diplacusis i tinnitus i što ih uzrokuje?
  • Što definira subjektivni osjet glasnoće?
  • Koliki je prag osjeta sluha?
  • Prema Feldkelleru i Zwickeru kako čovjek razlikuje stupnjeve glasnoće između 30 i 120 dB?
  • Što je bit primjene A filter krivulje pri mjerenju zvučnog tlaka?
  • Koliki je fazni pomak istofaznog i protufaznog titranja?
  • Zbog čega nastaje utjecaj conche u pinne-i (uški) na spektralno filtriranje primljenog zvuka?
  • Što je bit koncepta kritičnih područja i što je 1Bark ?
  • Kolika je frekvencijska širina kritičnih područja, što je posljedica?
  • Na čemu se temelji binauralno lokaliziranje?
  • Kolika je vremenska konstanta uha ?
  • Što opisuje zakon prvog valnog čela ?


  • Što je po definiciji buka?
  • Što definira kriterij ISO R 1999?
  • Objasni ISO definiciju kriterije za zaštitu od buke NR i A krivulje. Zašto se prešlo na A krivulje?
  • Ako više zvučnih izvora emitira isti zvučni tlak, kolika će biti ukupna razina?
  • Ako dva izvora emitiraju različiti zvučni tlak kolika će biti ukupna razina?
  • Kolika je razina direktnog zvuka u prostoriji, na udaljenosti r, ako je poznata razina zvučne snage?
  • Kolika je razina zvučnog tlaka reflektiranog zvuka za difuzno i ustaljeno stanje?
  • Ako razina buke u prostoriji nije zadovoljavajuća, kako je možemo smanjiti?
  • Koliko je potrebno povećati apsorpciju da bi se razina buke u prostoriji smanjila za 3 dB?
  • Što je akustički dvodimenzionalni prostor?
  • Koji uvjeti vrijede u akustički dvodimenzionalnom prostoru?
  • Što je bit precizne metode predviđanja buke?
  • Kolike greške nastaju korištenjem standardne prema preciznoj metodi?


  • Zašto ponašanje zvučnih valova u najvećem dijelu ovisi o arhitekturi koja ih okružuje?
  • Nabroji neke prirodne i umjetne zvučne izvore!
  • Da bi val bio stojni amplituda mu mora biti nepromjenjiva u odnosu na prostornu koordinatu u smjeru širenja. Koja je druga osnovna razlika stojnog i putujućeg ili progresivnog vala?
  • Do koje pojave dolazi u prostoriji pri pobudi na vlastitim ili prirodnim frekvencijama?
  • Definiraj vrijeme odjeka?
  • Koje relacije poznaješ za izračunavanje vremena odjeka
  • Koje se pojave javljaju pri širenju zvuka u prostorijama?
  • Definiraj apsorpciju i refleksiju?
  • Što je bit koja razlikuje difuziju i refleksiju?
  • Objasni kako se akustički ponašaju sve prostorije iznad Schrederove frekvencije?
  • Objasni kakvu posljedicu ima ta pojava na akustička mjerenja?
  • Objasni vremensku raspodjele akustičke energije u većoj prostoriji nakon emitiranja zvučnog impulsa i utjecaj buke ambijenta!
  • Kako shvaćate pojmove "zvučne slika" i "prostorni dojam" ?
  • Kakav je utjecaj usmjerenog i neusmjerenog izvora na "zvučne slika" i "prostorni dojam" u prostoriji ?
  • čemu najviše ovisi ovise zvučne slike i kako se mogu poboljšati ?
  • Kako će udaljenost zvučnika od zida djelovati na reprodukciju niskih frekvencija, ako su udaljenosti x, y i z jednake?
  • Kako ćemo poboljšati reprodukciju u prostoriju, obzirom na udaljenosti x, y, i z?
  • Pri akustičkom projektiranju, o čemu ISKLJUČIVO ovisi zapremnina prostorije?
  • Kolika je otprilike minimalna zapremnina potrebna za dobru reprodukciju govora i zašto?
  • Kolike su otprilike donje granične frekvencije koje se javljaju u glazbi?
  • Što su koloracije prema Guilfordu?
  • Koji je optimalni omjer dimenzija prostorije prema Loudenu?
  • Prema Bonnellu, kakav treba biti trend broja modova porastom frekvencije?
  • Da li je isti omjer dimenzija malog i velikog studija prema Knudsenu i zašto?
  • Koliko je tipično vrijeme odjeka u slušaonici prema IEC i DIN-u u prostoriji od 80m3?
  • Da li se jasnoća i točnost stereo slika poboljšava ili slabi gušenjem refleksija u prostoriji?
  • Ako se iz prostorije u prostoriju čuje i razumije normalni govor, na koliku vrijednost otprilike možemo procijeniti izolaciju između te dvije prostorije?


  • Sila F=Bil koja djeluje na membranu zvučnika, savladava inercijske sile, sile trenja i elastične sile. Od nabrojenih sila koja ostvaruje zvučne valove i kako?
  • Što je osjetljivost, a što efikasnost zvučnika?
  • Koje odnose zavojnice i magnetskog procjepa zvučnika poznaješ? Koji je odnos najskuplji?
  • Kako povišena temperature djeluje na zvučnički magnet?
  • Nabroji ili skiciraj četiri osnovna tipa ovjesa membrane!
  • Nabroji ili nacrtaj četiri osnovna tipa oblika presjeka konusne membrane!
  • Koji je odnos kuta konusa sa rezonancijom i kavitacijom membrane zvučnika?
  • Ako je titrajna masa zvučnika 0.050 kg, BL faktor 10 N/A, snaga 100W, što je 3.5A na 8 oma, kolika je vršna akceleracija sustava. (vršna akcelaracije je 1.4 veća od efektivne)?
  • Zašto dolazi do dinamičkog sažimanja ili kompresije dinamičkog zvučnika?
  • Koliki je red veličine radne temperature profesionalnog zvučnika?
  • Nacrtaj tipični modul impedancije zvučnika i definiraj Q faktor.
  • Objasni zašto je sila je analogna naponu, masa je analogna induktivitetu, a brzina je analogna struji
  • Objasni zašto je pomak analogan količini naboja, elastičnost analogna kapacitetu, a sila proporcionalna brzini i mehaničkom otporu baš kao što je napon proporcionalan struji i električnom otporu.
  • Definiraj tri osnovna TS parametra.
  • Kako se TS parametrima definira referencijalna korisnost i osjetljivost zvučnika
  • Kako se TS parametrima definira akustička i električna snaga
  • Definiraj prijenosne funkcije tlaka i pomaka na niskim frekvencijama elektrodinamičkog zvučnika ugrađenog u ploču.


  • Koje konfiguracije elektrodinamičkog zvučnika poznaješ?
  • U čemu je osnovna razlika potpuno zatvorene kutije i bas refleks kutije?
  • Objasni princip rada bas refleks kutije i karakteristiku prijenosne funkcije tlaka i pomaka membrane
  • Koja je osnovna prednost zvučnika s lijevkom?
  • Koji je red veličine teoretskih izobličenja tlačnih zvučnih pobuđivaća?
  • Što je funkcija cilja pri projektiranju frekvencijskog filtra?
  • Koje tipove frekvencijskih filtra poznaješ, obzirom na prijenosnu funkciju?
  • Koji su najčešći filtri u profesionalnoj praksi? Što misliš zašto?

   


  • Koja su 4 osnovna uvjeta da bi se neki uređaj mogao nazvati pojačalom snage, obzirom na ulazne i izlazne vrijednosti struja i napona?
  • Koje su temeljne razlike pojačala s bipolarnim i MOSFET tranzistorima obzirom na pobudu?
  • Što je potiskivanje zajedničkog moda signala?
  • Objasni princip rada negativne povratne reakcije i unaprijedne veze
  • Koje klase rada pojačala poznaješ?
  • Koji mehanizmi izobličenja nastaju pri prijelazu iz A klase rada u B klasu rada pojačala snage u klasi AB?
  • Objasni utjecaj vrijednosti emiterskih otpornika na mehanizme izobličenja pojačala u klasi AB?
  • Objasni nastanak TIM izobličenja i metode za njihovo smanjenje
  • Koja se klasa najviše koristi u profesionalnom radu i zašto?
  • Kolika je potrebna snaga zvučnika obzirom na gubitke vodova, osjetljivost zvučnika i potrebnu maksimalnu razinu i faktor krijeste pojačala?
  • Kolika se puta poveća snaga na izlazu pri spajanju dva pojačala u mosni spoj?
  • Što unose rastalni osigurači na zvučničkim linijama?
  • Objasni principe rada pojačala sa 100V linijama
  • Objasni principe rada digitalnih pojačala snage koja se koriste u općim razglasnim sustavim s mogućnostima alarmiranja i obavješćivanja

   


  • Kako dijelimo mikrofone po akustičkom tlaku?
  • Kako dijelimo mikrofone po elektromehaničkom sustavu pretvaranja zvuka u napon?
  • Kako dijelimo elektrodinamičke mirofone?
  • Kako dijelimo kondenzatorske mikrofone?
  • Što pokazuje krivulja usmjerenosti mikrofona?
  • Kako nastaje kardioidna karakteristika usmjerenosti?
  • Koliki treba biti red veličine ulazne impedancije pravog kondenzatorskog mikrofona i zašto?
  • Što je odziv mikrofona na tlak (odziv tlaka)?
  • Što je po definiciji odziv u slobodnom polju mikrofona i kad je jedanak odzivu na tlak?
  • Kako mikrofon ulazi u područje preopterećenja i kako to ovisi o tipu?
  • Kondenzatorski mikrofon radi kao tlačni, a rezonancijska frekvencija mu je iznad prenošenog područja - kakva je frekvencijska karakteristika sustava?
  • Elektrodinamički mikrofon radi kao gradijentni, a rezonancija sustava je u području niskih frekvencija, ispod radnog pojasa - kakva je frekvencijska karakteristika?
  • Što je najveći izvor šuma mikrofona?
  • Pri kojem se tlaku specificira osjetljivost mikrofona ?
  • Što je bit snimanja MS tehnikom?
  • Koja je najčešća primjena bežičnih mikrofona?
  • U kojim frekvencijskim područjima rade bežični sustavi i koji su najotporniji na smetnje?
  • Što je bit diversity načina rada sustava bežičnih mikrofona?


  • Koji su dva osnovna postupka pri AD pretvorbi?
  • Što je Nyquistov teorem?
  • Što je kvantizacijski šum i dither?
  • Ako je frekvencija uzimanja uzoraka 44100 Hz, a kvantizacija 16 bitna, koju kvalitetu zvuka možemo dobiti?
  • Želimo li snimiti na tvrdom disku 1 sekundu stereo zvuka u CD kvaliteti koliko ćemo memorije potrošiti?
  • Što je bit AES/EBU protokola poznatog i kao IEC 958 Tip 1?
  • Koje još protokole poznaješ?
  • Što je jitter?
  • Gdje je manji jitter, na AES/EBU CD snimaču ili na SCSI računalskom CD snimaču i zašto?
  • Čemu je približno jednak odnos signal šum digitalnih sustava?


  • Zašto se vrši sažimanje i redukcija podataka digitalnih signala?
  • Objasni dva osnovna pristupa postupcima sažimanja digitalnih signala i navedi kolike su redukcije moguće?
  • Koji algoritam sažimanja ima najvišu efikasnost i kvalitetu?
  • Osim sniženja frekvencije uzorkovanja i rezolucije pri kvantizaciji, koje još pristupe sažimanju poznaješ?
  • Kakva temporalna maskiranja poznaješ?
  • Objasni razvoj potpuno interoperabilne multimedijske infrastrukture
  • Objasni analizu efikasnosti metodom subjektivnog ispitivanja audio kodera
  • Objasni sustave MPEG 1do MPEG-21

   


  • Koje digitalne audio uređaje poznaješ?
  • Objasni razlike između SACD, DVD-Audio i HDCD
  • analizraj rad dva osnovna tipa CD DA pretvarača
  • U čemu je prednost naduzorkovanja (oversamplinga) u odnosu na šum?
  • Objasni proces noise shaping
  • Što je osnovna prednost DVD u odnosu na CD?
  • U čemu je razlika R-DAT i S-DAT?
  • Zašto se sve mogu koristiti digitalni signal procesori?
  • Ako je zadan digitalni signal procesor promjenjive konfiguracije sa 2 ulaza i 6 izlaza, koji se koristi u multimedijalnoj dvorani za sustav scenskog ozvučenja u triamplifikaciji i za Dolby surround kino sustav kako bi spojio izlaze aktivne skretnice za stereo razglas, a kako za prednja tri kanala surround sustava? Odakle bi spojio napajanje subwoofera.


  • Što je remanentni magnetizam; i označi ga na dijagramu magnetizacije feromagnetskog materijala?
  • Objasni bit elektro-mehaničkog sustav za magnetsko snimanje
  • Koliki mora biti procjep glave za snimanje i reprodukciju, a koliki procjep glave za brisanje?
  • Što je visokofrekvencijski prednapon magnetizacije i čemu služi?
  • Kakva je osnovna podjela magnetskih medija i o ćemu ovisi?
  • Što definira odnose izobličenja, frekvencijskog odziva i šuma pri magnetskom snimanju?
  • Što je azimut uređaja za magnetsko snimanje i koliki mora biti ?
  • Što je referencijalna, a što radna razina uređaja za magnetsko snimanje?
  • Koje su prednosti digitalnih sustava za magnetsko snimanje?
  • Što je OVER?
  • U čemu je bit Cyclical Redundancy Check Code (CIRC) i gdje se koristi?

   


  • Nakon instaliranja sustava ozvučenja koja su tri osnovna kriterija koje sustav treba zadovoljiti?
  • Kako termički gradijent može djelovati na sustav ozvučenja?
  • Nacrtaj ili nabroji od ćega se općenito sastoji osnovni blok dijagram sustava ozvučenja!
  • Što je rezerva dinamičkog područja mikrofonskog predpojačala?
  • Koji tip predpojačala ima najveću dinamičku rezervu i zašto?
  • Čemu je jednak EIN?
  • Što je termički šum i o čemu sve ovisi?


  • Koja je osnovna namjena tonskog mješala?
  • Koje su prednosti automatskih miksera?
  • Objasni rad detektora razine: adaptivni prag aktiviranja, Petersov sustav i Julstrom sustav
  • Zadan je zvučnik osjetljivosti 100 dB 1W/1m. Kolika će biti razina u osi zvučnika na udaljenosti 30m (log 30= 1.5), ako je zvučnik pobuđen pojačalom snage 100W (log 100= 2) ?
  • Kako indeks i faktor usmjerenosti međusobno ovise!
  • Što opisuje Molloyeva jednadžba i o čemu joj ovisi točnost?
  • Kakav treba biti odnos razina zvučnog tlaka zvučnika na mjestu mikrofona i zvučnog tlaka govornika na mjestu mikrofona da bi u elektroakustičkom sustavu nastala mikrofonija ?
  • Definiraj elektroakustičko pojačanje sustava ozvučenja!
  • Nacrtaj osnovne elemente sustava ozvučenja u otvorenom prostoru
  • Kakav je utjecaj međusobnih udaljenosti između mikrofona, zvučnika, govornika i slušatelja na rad elektroakustičkog sustava?
  • Izrazi relacijom maksimalno pojačanje?
  • Što se dešava sa akustičkim pojačanjem poveća li govornik razinu glasa?
  • Kako se može povečati akustičko pojačanje sa neusmjerenim zvučnikom i mikrofonom?
  • Koliko je u praksi maksimalno poboljšanje akustičkog pojačanja uporabom usmjerenih mikrofona i zvučnika i zašto?
  • Što je ekvivalentna akustička udaljenost i kako se EAD može shvatiti?
  • Koliko je potrebno pojačanje sustava ozvučenja, i o koja dva faktora najviše ovisi
  • Što opisuje konstantna prostorije i napiši relaciju?
  • Kako nekoherencija utječe na sumiranje dva zvučna vala ili napona istih amplituda?
  • Koliko je ukupno zvučno polje (veće) na kritičnoj udaljenosti i zašto?
  • Kolika je ukupna glasnoća na udaljenosti 3.16Dc = Dk tj. na udaljenosti 3.16 puta većoj od kritične?
  • Koliki je omjer direktnog i ječnog polja na istoj udaljenosti?
  • Da li se razumljivost sustava povećava, opada ili ostaje konstantna udaljavanjem iznad Dk?
  • Opiši o čemu ovisi kritična udaljenost ili napiši jednadžbu ?
  • Koji uvjeti u prostoriji moraju vrijediti da bi se pojačanje sustava moglo izraziti relacijom P=20 log Dct - 20 log Ds - 6
  • U prethodnoj relaciji koja veličina opisuje akustiku prostorije?
  • O čemu ovisi razumljivost govora u prostoriji i kako se može poboljšati?
  • Analiziraj projektiranje ozvučenja u prostorijama za govor sa stajališta razumljivosti metodama:Kryter: Artikulacijski indeks; Peutz: gubitak artikulacije samoglasnika; Lochner i Burger: Odnos signal/smetnja; Houtgast i Steneken: Prijenosna funkcija modulacije; RASTI

  • Objasni pristup ozvučenju multimedijalnog Dolby Surround teatra, od preliminarnih analiza do konačne primopredaje cjelokupnog i funkcionalnog elektroakustičkog sustava

  • Objasni razliku 35mm i 70mm kino sustava sa dolby stereo sustavom
  • Objasni rad IMAX sustava
  • Analiziraj tipični blok dijagram kino sustava


  • Nacrtaj blok shemu mjerenja pojačanja sustava pomoću roza šuma
  • Koja su tri grupe mjerenja u elektroakustici po osnovnoj podijeli?
  • Objasni akustična mjerenja
  • Objasni fiziološka mjerenja
  • Objasni električna mjerenja
  • Kako ovisi Q faktor i širina frekvencijskog pojasa pojasnog filtra
  • Elektroakustički uređaj ima neopterečeni izlazni napon 1Vef, a opteretimo li izlaz sa 600 oma, napon padne na 0.5Vef. Kolika je izlazna impedancija uređaja i kako si je izračunao?
  • Izrazi faktor naponskog pojačanja u dB?
  • Koja je razlika odnosa signal/šum, i dinamičkog područja?
  • Zadan je sustav sa mikrofonima, mješalom, uređajem za magnetsko snimanje zvuka, CD, pojačalo, zvučnik i prostorija za reprodukciju. Koji element sustava ima najmanje, a koji najveće dinamičko područje i koliko otprilike iznosi u prosjeku ?
  • Kako bi izmjerili faktor potiskivanja zajedničkog moda (CMRR)?
  • Koje se mjerne metode u akustici mogu primjeniti na dvopol
  • Koje se mjerne metode mogu primijeniti na četveropol
  • Analiziraj mjerenja primjenom MLS analize?
  • Objasni princip rada gating metodom
  • Koja je razlika FFT analize i RTA analize
  • Objasni mjerenje CSD (CUMULATIVE SPECTRAL DECAY)
  • Objasni mjerenje ETF (Energy Time Frequency) tj. ovojnicu signala
  • Objasni razliku pri mjerenju prave, normalne, minimalne i ekscesne faze
  • Objasni kako se ponaša akustički centar zvučnika ako poznaješ ekscesno grupno kašnjenje tj. odnos minimalne faze i akustičkog centra.
  • Objasni odnose objektivnih i subjektivnih karakteristika elektroakustičkih sustava
  • Koji su nužni preduvjeti za procjenu subjektivnih karakteristika elektro-akustičkih uređaja slušnim testom?
  • Kojih šest elektroakustičkih mjerenja se dobro podudara sa subjektivnom procjenom zvuka?

   

  Site map . Contact Us